Το μάρκετινγκ των πολιτιστικών οργανισμών. Μελέτη περίπτωσης : τα μουσεία στην Ελλάδα

Thumbnail Image
Date
2022-12-21
Authors
Καρτσίνι, Έρβα
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε με την μορφή πτυχιακής εργασίας, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Διοίκησης Οικονομίας και Επικοινωνίας Τουριστικών και Πολιτιστικών μονάδων και χωρίζεται σε πέντε βασικά κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο δίδονται πληροφορίες, σύμφωνα με τις έννοιες πολιτιστικοί οργανισμοί και μουσεία. Το δεύτερο κεφάλαιο σχετίζεται με το μάρκετινγκ στην Ελλάδα και πως αυτό επιδρά θετικά στην προώθηση των Μουσείων. Το τρίτο κεφάλαιο σχετίζεται με την επικοινωνία και ειδικότερα με την πολιτιστική επικοινωνία – την εμπειρία. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύεται η μελέτη της επιμόρφωσης και κατάρτισης του προσωπικού των μουσείων. Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο βρίσκονται πληροφορίες με το δείγμα της έρευνας, καθώς και σχετικά διαγράμματα και πίνακες, έπειτα από την επεξεργασία των δεδομένων με το πρόγραμμα SPSS.
Description
Keywords
Μάρκετινγκ, Πολιτιστικοί οργανισμοί, Μουσεία
Citation