Επίδραση κεφαλαιακών απαιτήσεων στην οικονομική αποδοτικότητα των ευρωπαϊκών τραπεζών

Loading...
Thumbnail Image

Date

Authors

Αδαμοπούλου, Χριστίνα

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνήσει την σχέση μεταξύ οικονομικής αποδοτικότητας των τραπεζών και κεφαλαιακής τους επάρκειας. Αρχικά στο πλαίσιο του θεωρητικού μέρους της παρούσας διπλωματικής εργασίας παρουσιάζεται η σπουδαιότητα του τραπεζικού συστήματος στην οικονομία και αναγκαιότητα εποπτείας σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό πλαίσιο, όπου και παρουσιάζονται συνοπτικά τα εποπτικά πλαίσια της επιτροπής της Βασιλείας. Στο εμπειρικό μέρος πραγματοποιήθηκε οικονομετρική ανάλυση σε δείγμα 52 τραπεζών την περίοδο 2017-2018 όπου και εξετάστηκε η επίδραση της κεφαλαιακής επάρκειας στην οικονομική απόδοση, ελέγχοντας για το μέγεθος, την ρευστότητα, την αποτελεσματικότητα και την πιστωτική ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών. Η οικονομική απόδοση μετρήθηκε και με τους κλασικούς δείκτες αποδοτικότητας συνολικών και ιδίων κεφαλαίων (ROA, ROE), αλλά και με τους δείκτες χρηματιστηριακής αποτίμησης market-to-book ratio και Tobins’ Q για να εξεταστεί η αγορά πως αποτιμά την κεφαλαιακή επάρκεια. Βρέθηκε ότι η κεφαλαιακή επάρκεια δεν ασκεί καμία επίδραση πάνω στην οικονομική αποδοτικότητα, όπως και εάν έχει μετρηθεί, μην επιβεβαιώνοντας την αρχική υπόθεση ότι ίσως και να αποτελεί ανασχετικό παράγοντα προκαλώντας μια αρνητική επίδραση. Στο πλαίσιο της συζήτησης των αποτελεσμάτων παρουσιάζονται ερμηνείες και εξηγήσεις για αυτά τα ευρήματα.

Description

Keywords

Κεφαλαιακή επάρκεια, Τραπεζικό σύστημα, Τραπεζική εποπτεία, Οικονομική απόδοση

Citation