Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (ΜΔΕ)

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 290
 • Thumbnail Image
  Item
  Διερεύνηση της περιβαλλοντικής απόδοσης ανάμεσα σε διαφορετικούς ευρωπαϊκούς κλάδους (μεταποίηση, αγροτικός τομέας, υπηρεσίες, μεταφορές)
  Φωτάκια, Ιωάννα; Fotakia, Ioanna
  Η περιβαλλοντική αποδοτικότητα (environmental efficiency) είναι ένα σημαντικό παγκόσμιο ζήτημα που διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης προκειμένου να μειωθούν τα περιβαλλοντικά προβλήματα. Πολλές χώρες ανησυχούν για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και της περιβαλλοντικής ρύπανσης. Η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη έχει σημαντικό αντίκτυπο στην παγκόσμια κοινότητα. Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που προκύπτουν από αυτή την οικονομική ανάπτυξη είναι η περιβαλλοντική ζημιά. Η αποδοτικότητα συνεπώς δείχνει πώς μια μονάδα παραγωγής διαχειρίζεται τους συντελεστές παραγωγής της και μετρά τυχόν σπατάλη αυτών των πόρων για μια δεδομένη τεχνολογία παραγωγής. Η μέτρηση της περιβαλλοντικής αποδοτικότητας είναι μία από τις βασικές διαδικασίες για τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και έχει γίνει ουσιαστική κατεύθυνση στην έρευνα. Τα κύρια ερευνητικά μας ερωτήματα εστιάζονται σε: 1.Ποιες χώρες και ποιες βιομηχανίες, είναι πιο αποδοτικές με τις λιγότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, στην πάροδο του χρόνου, (λαμβάνοντας υπόψη τα εθνικά σύνορα), 2.Ποιες χώρες και ποιες βιομηχανίες, είναι πιο αποδοτικές με τις λιγότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα πανευρωπαϊκά. Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη της περιβαλλοντικής απόδοσης σε όλους τους τομείς των βιομηχανιών στις ευρωπαϊκές χώρες. Τα δεδομένα για την παρούσα εργασία ελήφθησαν από την Παγκόσμια Βάση Εισροών Εκροών - World Input Output Database (WIOD) που αναφέρονται στο διεθνές εμπόριο και αφορούν βιομηχανικούς κλάδους. Χρησιμοποιώντας τη γλώσσα προγραμματισμού R και τη Stata με συγκεκριμένο κώδικα και πιο συγκεκριμένα με το υπόδειγμα Non-radial DDF μπορέσαμε να έχουμε τους σχετικούς υπολογισμούς μας, με πολλούς πίνακες και γραφήματα αναγκαία για τη ερευνά μας όπως στη συνέχεια. Το WIOD περιέχει ετήσιες χρονολογικές σειρές παγκόσμιων πινάκων εισροών-εκροών και απαιτήσεων συντελεστών που καλύπτουν την περίοδο από το 1995 έως το 2011. Στην παρούσα διπλωματική εργασία, αξιολογήσαμε την απόδοση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και την περιβαλλοντική αποδοτικότητα 28 Ευρωπαϊκών χωρών για την περίοδο 2000 έως 2014. Παρατηρήθηκε πως η απόδοση των εκπομπών διοξειδίου άνθρακα διαφέρει σημαντικά τόσο μεταξύ των χωρών όσο και των βιομηχανιών. Η εξέταση της αύξησης της βιομηχανικής παραγωγικότητας με την ενσωμάτωση ανεπιθύμητων εκροών στην ανάλυση, η εισαγωγή περαιτέρω υποθέσεων για τις ιδιότητες κλίμακας ή η διερεύνηση των παραγόντων θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη περιβαλλοντική αποδοτικότητα.
 • Thumbnail Image
  Item
  Green growth and sustainability
  Λιαροδήμος, Νικόλαος; Liarodimos, Nikolaos
  Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να ερευνήσει την πρόοδο της Εθνικής μας οικονομίας, από το τέλμα της οικονομικής κρίσης του 2008, έως και σήμερα. Η έρευνα, εστιάζει στην πορεία και την εξέλιξη της οικονομίας της χώρας μας, και στο κατά πόσο έγινε φιλικότερη προς το περιβάλλον. Ταυτόχρονα, εξετάζεται η αντίστοιχη πορεία των κρατών μελών της ευρωπαϊκής οικογένειας, προκειμένου να επιτευχθούν συγκρίσεις και να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα. Ιδιαίτερη θα είναι η στόχευση στην ενεργειακή πορεία , που αποτιμά, αντανακλά και αντικατοπτρίζει με μία ιδιαίτερη αποτύπωση, την οικονομική πρόοδο.
 • Thumbnail Image
  Item
  International dynamic linkages across government bond yield curves
  Πομώνης, Παναγιώτης; Pomonis, Panagiotis
  We create a framework by which, we estimate parsimonious models, developed across the literature, in order to create yield curves which represent the Term Structure of Interest Rates. We combine data considering daily government securities of Greece and Germany. We use generated yields to create vector autoregressive processes which enable us to uncover cross-country linkages. We deploy F-Granger causality tests and use RMSE and MAE metrics for in-sample and out-of-sample performance comparison. Our models fit the data satisfactorily and the acquired forecast error metrics indicate superior prediction performance. We found evidence that german yield changes enable us to predict future greek yield fluctuations.
 • Thumbnail Image
  Item
  Crime and income inequality
  Ραμπαβίλας, Κωνσταντίνος; Rampavilas, Konstantinos
  The relationship between economic disparities and crime has been a subject of importance for several studies over the decades, even as far as back to the early 60s. Nevertheless, few are the studies conducted in the area of the European Union (EU). In this dissertation, we examine the impact of income inequality on crime in the state members of European Union. In the process of doing so, data had to be collected for the European countries from two main databases, Eurostat and World Bank, concerning the period of time 2000 – 2018. The method to extract the results of the analysis was Ordinary Least Squares (OLS). The econometric model that was used takes into consideration as dependent variables property and violent crime indicators while they are calculated as rates per 100.000 population. The main independent variable that describes income inequality is the Gini index, while the remaining independent variables are the Urban population as a percentage of the total population, the GDP per capita in constant prices of 2017 and the Rule of Law ranging from approximately -2.5 to 2.5. The results indeed indicated that in the EU there is a positive correlation between income inequality and crime rates, even though noneconomic-motivated crimes were found less significant or even no significant at all, than the counterparts of property crime.
 • Thumbnail Image
  Item
  H κεφαλαιακή διάρθρωση σε εταιρείες του ενεργειακού κλάδου της Ελλάδας
  Χότζα, Κετιάνα; Chotza, Ketiana
  H παρούσα εργασία διαπραγματεύεται την Κεφαλαιακή Διάρθρωση στον κλάδο της ενέργειας στην Ελλάδα. Η κεφαλαιακή διάρθρωση αποτελεί επίκεντρο της μελέτης, καθώς το σύνολο των οργανισμών στοχεύει στην επίτευξη της άριστης διάρθρωσης κεφαλαίων, η οποία μεγιστοποιεί την εταιρική αξία. Σκοπός της εργασίας είναι να εντοπιστούν κι εν συνεχεία να προσδιοριστούν οι παράμετροι που επιδρούν και επηρεάζουν την κεφαλαιακή διάρθρωση των ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες εντάσσονται στον κλάδο της ενέργειας και στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας. Για την εκπλήρωση του βασικού σκοπού, η εργασία αρχικά ενασχολείται με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση των βασικών θεωρημάτων της κεφαλαιακής διάρθρωσης και με την παρουσίαση του κλάδου της ενέργειας. Ακολουθεί το ερευνητικό μέρος, με την ανάλυση οκτώ εταιρειών του ενεργειακού κλάδου της Ελλάδας εισηγμένων στο Εθνικό Χρηματιστήριο, του οποίου τα αποτελέσματα παρουσίασαν έντονο επιστημονικό ενδιαφέρον σε ότι αφορά τους δείκτες Trangibility (αξία παγίων περιουσιακών στοιχείων), Profitability(κερδοφορία), Financial Liquidity (Χρηματοοικονομική ρευστότητα) και Firm size (Εταιρικό μέγεθος). Τα αποτελέσματα συνολικά ήταν αρκετά συνεπή ως προς τις βιβλιογραφικές πηγές με ελάχιστες αποκλίσεις, αλλά και ως προς την αποτελεσματικότητα των μοντέλων πρόβλεψης. Οι αποκλίσεις αυτές είναι πιθανό είναι πιθανό να ερμηνεύονται λόγω του μεγέθους των δεδομένων, καθώς ο κλάδος της ενέργειας στην Ελλάδα είναι ένας σχετικά νέος και αναπτυσσόμενος κλάδος.