Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (ΜΔΕ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 336
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Μελέτη παραγόντων που επηρεάζουν την κατανάλωση ενέργειας στην παραγωγή κρυπτονομισμάτων
  (2023-09-10) Χάλα, Αγγελική; Chala, Angeliki
  Τα κρυπτονομίσματα έχουν αδιαμφησβήτητα αναδείξει νέες προοπτικές και δυνατότητες στον κόσμο των χρηματοοικονομικών συναλλαγών και της τεχνολογίας. Στον χώρο της επιστήμης έχουν δημιουργηθεί νέα ερευνητικά ερωτήματα σχετικά με την βιωσιμότητά των νέων αυτών μέσων συναλλαγής. Στόχος αυτής της μεταπτυχιακής εργασίας είναι να εξετάσει παράγοντες που επηρεάζουν την κατανάλωση ενέργειας κατά την παραγωγή του Bitcoin, χρησιμοποιώντας παγκόσμια δεδομένα σχετικά με το δίκτυο Bitcoin. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, βρέθηκε ότι η αύξηση στη δυσκολία εξόρυξης και στην αξία του Bitcoin αυξάνουν την κατανάλωση ενέργειας, πράγμα το οποίο παρατηρείται από την αρχή της εμφάνισης του bitcoin έως και σήμερα. Η αστάθεια που χαρακτηρίζει το δίκτυο του bitcoin καθιστά πολύπλοκη την έρευνα συμπεριφοράς των παραγόντων που επιδρούν στην κατανάλωση ενέργειας για την παραγωγή bitcoin αλλά και το ύψος της κατανάλωσης αυτής. Ενώ τα αποτελέσματα της εξετάσεις παραγόντων που επηρεάζουν την κατανάλωση ενέργειας στην παραγωγή bitcoin, υποστηρίζονται από την πρόσφατα υπάρχουσα ερευνητική βιβλιογραφία, υπάρχει αντίθεση των αποτελεσμάτων της τρέχουσας ανάλυσης και της αντίστοιχης βιβλιογραφίας σχετικά με την σχέση του αριθμού συναλλαγών και της κατανάλω σης ενέργειας. Συνολικά, αυτή η μεταπτυχιακή διατριβή παρέχει εκτός από την εξέταση παραγόντων που επηρεάζουν το ύψος της κατανάλωσης ενέργειας στην παραγωγή bitcoin και μία βιβλιογραφική πληροφόρηση σχετικά με την ενεργειακή δυναμική της παραγωγής κρυπτονομισμάτων γενικότερα. Επιπλέον, αναδεικνύει την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα σε αυτόν τον σχετικά νέο τομέα έρευνας.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  The impact of a financial crisis on happiness and wellbeing
  (2023-08) Κωταντούλα, Πολυξένη; Kotantoula, Polykseni
  The purpose of this thesis is to critically review the literature and econometric methods used in the analysis and measurement of the so-called Wellbeing or the feeling of living well in a country from both the economic and psychological point of view and the factors that influence it. On the occasion of the global financial crisis of 2008 that shook Europe as well, the financial indicators that influence wellbeing as an aftermath of the financial crisis are demonstrated. A compass in this project will be the study by Martijn J. Burger and Efstratias Arampatzi which was carried out in 2013 and processes data entered from the European Commission's database on the happiness and satisfaction felt by EU citizens since 1975.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Disturbances in the international price of oil and effects in Greece
  (2023-09) Ηλιοπούλου, Βασιλική; Iliopoulou,Vasiliki
  Global oil prices are a pivotal economic driver with ramifications for both oil- exporting and importing countries. This thesis ventures into the under-explored domain of the impacts of oil price fluctuations on Greece’s labor market. Draw- ing on both macroeconomic and microeconomic theories, we investigate how these disturbances affect domestic inflation and bring about differentiated consequences across sectors, skill levels, regions, and demographics in Greece’s workforce. De- spite the abundance of global empirical research on the topic, focused studies on Greece remain sparse. Our research aims to bridge this gap, leveraging time-series, cross-sectional, and differences analyses, bolstered by qualitative insights. The ob- jective is to provide a holistic understanding of Greece’s labor market vulnerability to oil price shocks, potentially guiding the formulation of policies that can insulate and fortify the nation against such external economic perturbations.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Αξιολόγηση οικονομικής πολιτικής για την προστασία των φυσικών πόρων από γεωργική δραστηριότητα με χρήση μεγάλων δορυφορικών δεδομένων
  (2023-10-12) Μπονάτσου, Ελένη; Mponatsou, Eleni
  Το ερώτημα που ερευνά αυτή η εργασία είναι η αξιολόγηση της πολιτικής πρασινίσματος με χρήση δορυφορικών δεδομένων. Η Κοινή Αγροτική Πολιτική, ΚΑΠ, θέσπισε μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, γνωστά ως πρασίνισμα, τα οποία απαιτούσαν από τους παραγωγούς να τηρούν ορισμένες υποχρεώσεις για να λαμβάνουν οικονομική στήριξη. Για την αξιολόγηση του αντίκτυπου των μέτρων πρασίνου χρησιμοποιούνται δορυφορικά δεδομένα από ευρωπαϊκούς δορυφόρους και δεδομένα παρακολούθησης της ΚΑΠ. Οι δορυφορικές παρατηρήσεις, παρέχονται από το Sen4CAP για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των γεωργικών πολιτικών. Οι παρατηρήσεις αυτές παράγουν βιοφυσικούς δείκτες που μπορούν να συνδυαστούν με πληροφορίες από το IACS/LPIS για τη σύνδεση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με μέτρα πολιτικής. Τα δεδομένα αυτά, τα οποία προέρχονται από μια περιοχή των Κάτω Χωρών, έχουν υποστεί επεξεργασία από ερευνητές διαφόρων ιδρυμάτων. Οι βιοφυσικοί δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι FCOVER και NDVI, και συνδυάστηκαν με δείκτες επιπτώσεων για την αξιολόγηση των γεωργικών πρακτικών. Οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις που χρειάστηκαν για την αξιολόγηση ήταν το Difference in Differences, Pooled OLS και Fixed Effects.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Transfer spending and football clubs performance. Evidence from Premier League
  (2023-09-21) Κουντάκης, Μαρίνος; Kountakis Marinos
  In the world of professional football, the intricate interplay of factors influencing club performance stands as a perpetual enigma. This study embarks on an empirical journey to unravel the determinants that underpin the success of football clubs in the English Premier League. Through a multifaceted exploration encompassing a comprehensive review of literature, a meticulous methodology, and an in-depth analysis of data, this research sheds light on the complex relationships that shape club ranking points and positions. Employing fixed-effects linear regression and ordered probit regression models, the study examines the impact of variables such as financial investment, fan engagement, squad composition, age, and international participation. The empirical insights resonate with established theories while revealing novel perspectives that challenge conventional wisdom. Results underscore the significant role of financial investment and fan engagement in shaping on-field performance, while also unearthing the intricate associations between squad dynamics and success. By bridging empirical findings and theoretical foundations, this study contributes to a deeper comprehension of the multifaceted tapestry that defines football club triumphs. As the following sections delve into the nuances of the research journey, this abstract encapsulates the study’s significance in advancing the discourse on football club performance.