Η θεραπευτική άσκηση και η χειροθεραπευτική φυσικοθεραπεία ως μέσα αποκατάστασης κακώσεων της ωμικής ζώνης : ανασκόπηση βιβλιογραφίας

Thumbnail Image
Date
2023-01-09
Authors
Μαγκανάκη, Σοφία
Μπέη, Κωνσταντινιά
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Οι παθολογίες που επηρεάζουν την ωμική ζώνη ποικίλουν σημαντικά,με αποτέλεσμα η διάγνωση και η θεραπεία να αποτελούν μία πραγματική πρόκληση για κάθε ασθενή. Η φυσικοθεραπεία αποτελεί τη βασική κατηγορία θεραπείας εκτός της φαρμακευτικής αγωγής και της χειρουργική επέμβασης,και περιλαμβάνει ένα πλήθος επιμέρους παρεμβάσεων,στις οποίες συγκαταλέγονται,μεταξύ άλλων,η θεραπευτική άσκηση και η χειροθεραπευτική φυσικοθεραπεία. Παρά το πλήθος πρωτογενών και δευτερογενών κλινικών μελετών που έχουν διεξαχθεί έως σήμερα,η καλύτερη φυσικοθεραπευτική προσέγγιση για τις κακώσει της ωμικής ζώνης δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα. ΣΚΟΠΟΣ. Ο κύριος σκοπός της εν λόγω ανασκόπησης ήταν η εξέταση του ρόλου της θεραπευτικής άσκησης και της χειροθεραπευτικής φυσικοθεραπείας στην αποκατάσταση κακώσεων της ωμικής ζώνης. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ. Για την διεξαγωγή της εργασίας αυτής έγινε αναζήτηση στις παρακάτω βάσεις δεδομένων: PubMed, Google Scholar, MEDLINE, Cochrane Library. Επιπλέον συλλέχθηκαν πληροφορίες από επιστημονικά συγγράμματα.Τα κριτήρια που λήφθηκαν για την επιλογή των άρθρων ήταν:η γλώσσα συγγραφής να είναι η αγγλική, το έτος συγγραφής να είναι από το 2014 και έπειτα και να αφορούν την εφαρμογή τεχνικών χειροθεραπευτικής φυσικοθεραπείας σε κακώσεις της ωμικής ζώνης, θεραπευτικής άσκησης καθώς και την συνδυαστική θεραπεία των δύο εν λόγω εφαρμογών στην αποκατάσταση κακώσεων του ώμου. Επίσης λήφθηκε υπόψιν η αξιοπιστία και η μεθοδολογική προσέγγιση της κάθε έρευνας,καθώς επιλέχθηκαν κυρίως τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες και μετα-αναλύσεις. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Συνολικά, για την παρούσα συστηματική ανασκόπηση, επιλέχθηκαν 33 μελέτες,εκ των οποίων οι 13 αφορούσαν στη χειροθεραπευτική φυσικοθεραπεία, οι 13 αφορούσαν στη θεραπευτική άσκηση και οι 7 την συνδυαστική θεραπεία της χειροθεραπείας με την θεραπευτική άσκηση.Από τα ευρήματα των επιμέρους αναλυθεισών μελετών της παρούσας συστηματικής ανασκόπησης,φαίνεται πως τόσο η θεραπευτική άσκηση όσο και η χειροθεραπεία αποτελούν αποτελεσματικές,ασφαλείς και με υψηλό κλινικό αντίκτυπο θεραπευτικές επιλογές για την αποκατάσταση διάφορων κακώσεων στην ανατομική περιοχή του ώμου. ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Shoulder, Shoulder Injury, Manual therapy, Manual physiotherapy, Manual physical therapy, Manipulation, Mobilization, Chiropractic, Therapeutic exercise, Exercise therapy.
Description
Keywords
Θεραπευτική άσκηση, Ωμική ζώνη, Χειροθεραπεία
Citation