Φωνολογική ανάπτυξη σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-02-05

Authors

Παπακωστοπούλου, Γεωργία

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να διερευνηθεί η Φωνολογική Ανάπτυξη παιδιών Προσχολικής και Πρώτης σχολικής ηλικίας. Το κυριότερο ερευνητικό ερώτημα είναι αν υπάρχουν διαφορές μεταξύ της φωνολογικής ανάπτυξης παιδιών ηλικίας 4;5 έως 7 ετών όταν αυτά συγκρίνονται διαδοχικά ανά εξάμηνο και ανάμεσα σε ποια ηλικιακά εξάμηνα παρουσιάζεται η διαφορά αυτή; Για την απάντηση του ερωτήματος αυτού αξιολογήθηκαν 54 παιδιά ηλικίας 4;5 έως 7;0 ετών στην περιοχή της Πάτρας. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε σε σχολικές δομές και κατ’ οίκον επισκέψεις με τη χορήγηση ενός νέου αξιολογητικού εργαλείου, της κυρίας Μπαμπατσούλη Ε. (Babatsouli, 2019). Στόχος μέσα από την αξιολόγηση αυτή ήταν να προσδιοριστεί για τα παιδιά κάθε ηλικιακής ομάδας χωριζόμενα ανά εξάμηνο ο μέσος όρος επίδοσής τους σε τέσσερις παραμέτρους: Τον Αριθμό Σωστών Λέξεων, Το Ποσοστό Σωστών Συμφώνων, Το Φωνητικό τους Ρεπερτόριο και το Σύνολο των Συμπλεγμάτων που παρήγαγαν. Τέλος, έγινε σύγκριση των Μέσων Όρων αυτών ώστε να αποσαφηνιστεί αν υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων αλλά και ανάμεσα σε ποιες ομάδες συγκεκριμένα παρουσιάζεται η διαφορά αυτή. Αναφορικά με τα αποτελέσματα της έρευνας βρέθηκε ότι υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων που συγκρίθηκαν ως προς τον Αριθμό Σωστών λέξεων, το Ποσοστό Σωστών Συμφώνων και το Σύνολο των Συμπλεγμάτων που παρήγαγαν.. Πιο συγκεκριμένα διαφορές παρουσιάζονται μεταξύ της ομάδας 4;5 – 4; 11 ετών όταν αυτή συγκρίνεται με τις ομάδες 5;5 – 5;11 ετών, 6;0 – 6;5 ετών και 6;6 – 7 ετών, ενώ οι υπόλοιπες ομάδες δεν διέφεραν σημαντικά στην μεταξύ τους σύγκριση. Ο τομέας στον οποίο δε φάνηκε να παρουσιάζεται στατιστικώς σημαντική διαφορά για καμία από τις παραμέτρους που ορίστηκαν ήταν το Φωνητικό Ρεπερτόριο, το οποίο ήταν ολοκληρωμένο από την πρώτη κιόλας ηλικιακή ομάδα (4;5 – 4;11 ετών). Σαφώς για να μπορούν τα αποτελέσματα αυτά να είναι έγκυρα, αντικειμενικά και αξιόπιστα συστήνεται η πραγματοποίηση και άλλων αντίστοιχων ερευνών με μεγαλύτερο δείγμα παιδιών και από άλλες γεωγραφικές περιοχές.

Description

Keywords

Φωνολογία, Φωνολογική ανάπτυξη

Citation