Σύγκριση ελληνικών και ξένων πολυεθνικών επιχειρήσεων πριν και μετά την κρίση

Abstract
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι να γίνει μία μελέτη στην επίδραση της οικονομικής κρίσης, που ξέσπασε το 2008, στις πολυεθνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, στο θεωρητικό πλαίσιο αναλύεται η έννοια της κρίσης, γίνεται ειδική μνεία στην ελληνική περίπτωση και παρουσιάζονται οι τρόποι αντίδρασης των επιχειρήσεων σε καιρούς οικονομικής δυσπραγίας. Έπεται το εμπειρικό μέρος, όπου με τη χρήση συγκεκριμένων αριθμοδεικτών γίνεται χρηματοοικονομική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων 71 πολυεθνικών επιχειρήσεων στη χώρα μας για τα έτη 2005- 2016. Κύριο μέλημα της ανάλυσης είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την επίδραση της κρίσης στις πολυεθνικές και με το κατά πόσο η εθνικότητα της διοίκησης αποτελεί παράγοντα που προδιαγράφει σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία ή την αποτυχία. Η παρούσα εργασία χωρίζεται σε 7 κεφάλαια. Στο κεφάλαιο 1 γίνεται μία σύντομη εισαγωγή. Στο κεφάλαιο 2 ορίζεται η έννοια της κρίσης και παρουσιάζονται τα είδη της. Στο κεφάλαιο 3 αναλύεται η ελληνική κρίση και παρουσιάζονται συνοπτικά οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή. Στο κεφάλαιο 4 μελετάται η επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης και οι στρατηγικές διαχείρισής της, με έμφαση στις πολυεθνικές. Στο κεφάλαιο 5 παρατίθενται τα βασικά εργαλεία της χρηματοοικονομικής ανάλυσης, που χρημοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη. Το κεφάλαιο 6 είναι το εμπειρικό μέρος, στο οποίο πραγματοποιούνται 2 t-test για τους αριθμοδείκτες της γενικής ρευστότητας, της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων, του καθαρού περιθωρίου κέρδους και της δανειακής εξάρτησης. Αμέσως μετά, παρουσιάζεται μία εξίσωση παλινδρόμησης, που στοχεύει να δείξει την επιρροή της εθνικότητας της διοίκησης, του τεχνολογικού επιπέδου και των τριών άλλων αριθμοδεικτών στην αποδοτικότητα των ίδιων κεφαλαίων. Τέλος, στο κεφάλαιο 7 συνοψίζονται τα βασικά συμπεράσματα που εξήχθησαν.
Description
Keywords
Πολυεθνικές επιχειρήσεις, Οικονομική κρίση, Αριθμοδείκτες
Citation