Η επίδραση των μεταρρυθμίσεων του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος στην ανάπτυξη

Abstract

Η Ελλάδα από το 1980 και μετά αποτέλεσε μέρος ευρωπαϊκών και διεθνών σχηματισμών και η πολιτική της ζωή άρχισε να εντάσσεται σε ένα νέο πλαίσιο. Η ένταξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα η πολιτική της να μην είναι αμιγώς εθνική, αλλά να επηρεάζεται από αποφάσεις που παίρνονται σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (EE) αποτελεί σημαντικό φορέα χάραξης εκπαιδευτικών πολιτικών που επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία όχι μόνο των κρατών μελών της, αλλά και ολόκληρου του κόσμου. Η εκπαίδευση είναι ένα πολύτιμο αγαθό και ένας ισχυρός μοχλός ανάπτυξης. Ο όρος αυτός αναφέρεται στην οργανωμένη μαθησιακή διαδικασία που παρέχεται από την Πολιτεία μέσω των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από διαφορετικές βαθμίδες, με στόχο την απόκτηση χρήσιμων γνώσεων και δεξιοτήτων σε νέους ανθρώπους, ώστε αυτοί να διαμορφωθούν ως εργατικό δυναμικό και να απορροφηθούν στην αγορά. Η εκπαίδευση συμβάλλει στην ανάπτυξη των κοινωνιών και αποτελεί πρωτογενή φορέα κοινωνικοποίησης του ανθρώπου. Όλα τα παραπάνω, γίνονται πράξη μέσω της εκπαιδευτική μονάδας και είτε αφορά την πρωτοβάθμια είτε την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αποτελεί έναν οργανισμό που απαρτίζεται από τον διευθυντή, τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, το συνεργείο καθαριότητας, το κυλικείο, τον επιστάτη και το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων. Στα πλαίσια αυτά, αποτελεί το βασικό πυρήνα της εκπαίδευσης. Αντιμετωπίζει θέματα, όπως είναι η σχολική βία, η παραβατικότητα, η υλικοτεχνική υποδομή, το αξιόπιστο περιβάλλον εκπαίδευσης. Στη σημερινή εποχή, της παγκοσμιοποιημενης οικονομίας και πολυπολιτισμικότητας, οι κοινωνίες καλούνται να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στα θέματα της εκπαίδευσης, καθώς θεωρείται σημαντικός παράγοντας της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής στα πλαίσια των σύγχρονων «κοινωνιών και οικονομιών της γνώσης». Οι εξελίξεις οι οικονομικές, οι πολιτικές, οι κοινωνικές και οι πολιτιστικές έχουν επιπτώσεις πέρα από τα σύνορα των κρατών. Οι χώρες συμμετέχουν σε διεθνείς οργανισμούς και δίκτυα, ενσωματώνοντας διεθνείς κανονισμούς στις εθνικές νομοθεσίες. Στη νέα πραγματικότητα, η μελέτη των διεθνών εξελίξεων σε θέματα εκπαιδευτικών συστημάτων συμβάλλει στην καλύτερη ανάλυση και κατανόηση ζητημάτων που απασχολούν τον τομέα της εκπαίδευσης σε μια χώρα, διευρύνοντας έτσι την αντίληψη τους σε θέματα που επηρεάζουν τις εκπαιδευτικές πρακτικές. Η παρούσα εργασία εξετάζει σημαντικές μεταρρυθμίσεις που έχουν λάβει χώρα τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση στον ελλαδικό χώρο και μελετά τις επιδράσεις αυτών στην ανάπτυξη της χώρας.

Description

Keywords

Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, Οικονομική ανάπτυξη, Εκπαιδευτική πολιτική

Citation