Ανάλυση διεθνών τιμών αγροτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βιοκαυσίμων κατά το χρονικό διάστημα 1996-2013

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015-01-13

Authors

Μασούρα, Ειρήνη

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Παρά τη συνολική αύξηση του όγκου των παραγόμενων τροφίμων στον κόσμο, το πρόβλημα της πείνας και του υποσιτισμού, για μεγάλο μέρος των κατοίκων του πλανήτη παραμένει άλυτο. Η ενεργειακή κρίση και η παραγωγή βιοκαυσίμων δίνουν νέα διάσταση στη διατροφική κρίση και στην ακρίβεια τροφίμων. Κατανοώντας λοιπόν τη σπουδαιότητα του θέματος, εκπονήθηκε η παρούσα εργασία. Σκοπός της είναι να διερευνηθεί η σχέση μεταξύ των αγροτικών προϊόντων που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου και των βιοκαυσίμων που σχηματίζονται από αυτά. Παράλληλα εξετάζεται και η αλληλεπίδρασή τους με τις τιμές του πετρελαίου. Η εφαρμογή του Υποδείγματος Αυτοπαλίνδρομου Διανύσματος (VAR) καθώς και του Υποδείγματος Aπαρατήρητων ή Σταθερών Επιδράσεων (Fixed Effects Model) βοήθησαν στην εξαγωγή ορισμένων συμπερασμάτων. Σύμφωνα με το πρώτο υπόδειγμα παρουσιάζεται αλληλεπίδραση των τιμών τεσσάρων προϊόντων(καλαμπόκι, ζάχαρη, σογιέλαιο και κραμβέλαιο) με τα βιοκαύσιμα και το πετρέλαιο. Πιο συγκεκριμένα, οι τιμές του καλαμποκιού αντιδρούν αρνητικά το μεγαλύτερο διάστημα σε απρόσμενες μεταβολές του πετρελαίου ενώ θετικά το μεγαλύτερο διάστημα σε μεταβολές της βιοαιθανόλης. Οι τιμές της ζάχαρης αντιδρούν θετικά για μια περίοδο και στη συνέχεια βαίνουν μειούμενες σε αιφνίδια μεταβολή του πετρελαίου. Η αντίστοιχη αντίδραση σε μεταβολές της βιοαιθανόλης, την πρώτη περίοδο είναι θετική, για τις δυο επόμενες αρνητική και στη συνέχεια θετική για τις υπόλοιπες περιόδους. Όσον αφορά στην αντίδραση των τιμών του σογιέλαιου σε απρόσμενη μεταβολή του πετρελαίου τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τις πέντε πρώτες περιόδους είναι θετική, μεταξύ πέμπτης και όγδοης αρνητική και στη συνέχεια θετική. Η αντίδραση των τιμών του σογιέλαιου σε μεταβολές του βιοντίζελ είναι αρνητική τις πέντε πρώτες περιόδους, θετική μεταξύ πέμπτης και όγδοης, αρνητική μεταξύ όγδοης και δωδέκατης ενώ στη συνέχεια η διαταραχή αυτή απορροφάται από το σύστημα. Τέλος, η αντίδραση των τιμών του κραμβέλαιου σε μια απροσδόκητη μεταβολή του πετρελαίου, τις πρώτες τέσσερις περιόδους είναι θετική, τις τέσσερις επόμενες αρνητική ενώ τις επόμενες παρατηρείται απορρόφηση της διαταραχής. Η αντίστοιχη αντίδραση σε μια απρόβλεπτη διαταραχή του βιοντίζελ την πρώτη περίοδο είναι θετική, μεταξύ δεύτερης και πέμπτης αρνητική, πέμπτης και δέκατης θετική ενώ στη συνέχεια η διαταραχή αυτή τείνει να απορροφηθεί από το σύστημα. Για τέσσερα προϊόντα (σιτάρι, κριθάρι, σόργο και φοινικέλαιο) η VAR ανάλυση δεν μας παρουσίασε κάποιο αξιόλογο συμπέρασμα λόγω κακής εφαρμογής του μοντέλου αυτού στα συγκεκριμένα προϊόντα. Ωστόσο, σύμφωνα με το υπόδειγμα απαρατήρητων ή σταθερών επιδράσεων (fixed effects) υπάρχει αλληλεξάρτηση ανάμεσα στα προϊόντα (συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που η VAR ανάλυση δεν μπόρεσε να ερμηνεύσει), τα βιοκαύσιμα και το πετρέλαιο. Πιο ισχυρή σχέση προέκυψε εκείνη της βιοαιθανόλης με τα προϊόντα και του βιοντίζελ με τα προϊόντα.

Description

Keywords

Αγροτικά προϊόντα, Βιοκαύσιμα, Πετρέλαιο

Citation