Ισορροπία εργασιακής και οικογενειακής ζωής, εργασιακή ικανοποίηση και συμβουλευτική (mentoring) στους ξενοδοχειακούς οργανισμούς

Loading...
Thumbnail Image

Date

Authors

Τσαγκανού, Μαρία

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Στην ξενοδοχειακή βιομηχανία τα άτομα βιώνουν συγκρούσεις μεταξύ των εργασιακών και οικογενειακών τους ρόλων, με αποτέλεσμα η εργασία να παρεμβαίνει στα οικογενειακά τους καθήκοντα και το αντίστροφο (García-Cabrera et al., 2018). Η παρούσα διδακτορική διατριβή έχει στόχο την διερεύνηση των σχέσεων της ισορροπίας εργασιακής-οικογενειακής ζωής, της εργασιακής ικανοποίησης και της συμβουλευτικής (mentoring) εστιάζοντας σε μεγάλους ξενοδοχειακούς οργανισμούς στην Ελλάδα. Η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε από 250 διοικητικά στελέχη 4* και 5* ξενοδοχειακών οργανισμών στην Ελλάδα, με την αποστολή ερωτηματολογίων στους Γενικούς Διευθυντές των ξενοδοχείων. Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι υπάρχει θετική σχέση μεταξύ ισορροπίας εργασιακής-οικογενειακής ζωής και εργασιακής ικανοποίησης. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι τόσο η συμβουλευτική σταδιοδρομίας όσο και η κοινωνικό-συναισθηματική συμβουλευτική επηρεάζουν αρνητικά την ισορροπία εργασιακής-οικογενειακής ζωής. Σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα έρευνα έχει ως στόχο να καλύψει ένα σημαντικό ερευνητικό κενό στην βιβλιογραφία όσον αφορά κυρίως το mentoring στον ξενοδοχειακό τομέα. Παράλληλα, η παρούσα έρευνα εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα για τον ρόλο του εργασιακού περιβάλλοντος στην ισορροπία εργασιακής-οικογενειακής ζωής και την εργασιακή ικανοποίηση και συγκεκριμένα, για τις εργασιακές απαιτήσεις και την ευελιξία χρόνου και προγράμματος. Τα ευρήματα αναδεικνύουν μια αρνητική σχέση των εργασιακών απαιτήσεων με την ισορροπία εργασιακής-οικογενειακής ζωής και την εργασιακή ικανοποίηση, καθώς επίσης της ευελιξίας χρόνου και προγράμματος με την ισορροπία εργασιακής-οικογενειακής ζωής και την εργασιακή ικανοποίηση. Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η σύγκρουση εργασιακής-οικογενειακής ζωής σχετίζεται αρνητικά με την εργασιακή ικανοποίηση και την συμβουλευτική σταδιοδρομίας για τα δύο φύλα, ενώ σχετίζεται θετικά με την κοινωνικό-συναισθηματική συμβουλευτική μόνο για τις γυναίκες μάνατζερ. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι τόσο οι εργασιακές απαιτήσεις όσο και η ευελιξία χρόνου και προγράμματος επηρεάζουν θετικά την σύγκρουση εργασιακής-οικογενειακής ζωής. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι για τις μεν γυναίκες οι εργασιακές απαιτήσεις και η ευελιξία χρόνου και προγράμματος σχετίζονται θετικά με την σύγκρουση εργασιακής-οικογενειακής ζωής, για τους δε άνδρες μόνο οι εργασιακές απαιτήσεις σχετίζονται θετικά, ενώ η ευελιξία χρόνου και προγράμματος σχετίζεται αρνητικά με την σύγκρουση εργασιακής-οικογενειακής ζωής. Η παρούσα μελέτη αναμένεται να συμβάλει στον εμπλουτισμό της βιβλιογραφίας ως προς την ισορροπία εργασιακής-οικογενειακής ζωής, εργασιακής ικανοποίησης και mentoring στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Τα αποτελέσματα της προτεινόμενης ανάλυσης θα είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν τόσο από τα διοικητικά στελέχη των επιχειρήσεων όσο και από τους φορείς πολιτικής, αναδεικνύοντας την αναγκαιότητα ύπαρξης πολιτικών στήριξης της ισορροπίας των δύο τομέων και πρακτικών ζωής, ιδιαίτερα την κρίσιμη περίοδο που βιώνουμε λόγω της πανδημίας του Covid-19.

Description

Keywords

Ισορροπία εργασιακής-οικογενειακής ζωής, Εργασιακή ικανοποίηση, Συμβουλευτική, Ευελιξία χρόνου και προγράμματος, Εργασιακές απαιτήσεις, Ξενοδοχειακοί οργανισμοί

Citation