Πιλοτικά, κανονιστικά δεδομένα για την αξιολόγηση της ευαισθησίας και της δύναμης του βήχα σε ενήλικες και πιλοτική χρήση των δεδομένων σε ασθενείς

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-02-06

Authors

Δημητρακοπούλου, Δέσποινα

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Ο βήχας αποτελεί φυσικό προστατευτικό μηχανισμό των αεραγωγών αφού είναι υπεύθυνος για την απομάκρυνση ξένων σωμάτων σε περίπτωση διείσδυσης ή εισρόφησης. Επομένως, η αξιολόγηση της δύναμης και της ευαισθησίας του ακούσιου αλλά και του αντανακλαστικού βήχα στην κλινική πράξη είναι σημαντική, έτσι ώστε να μειωθούν τα επίπεδα θνησιμότητας και παρατεταμένης νοσηλείας από πνευμονία εξ’ εισροφήσεως. Επειδή ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα για την αξιολόγηση του βήχα είναι αρκετά ακριβός και δύσκολος στην μεταφορά, γεννάται η ανάγκη χρήσης μιας αξιόπιστης μεθόδου, με εξοπλισμό οικονομικά προσιτό, φορητό αλλά και εμπορικά διαθέσιμο. Για τον σκοπό αυτό τα τελευταία χρόνια έχει ενσωματωθεί στην κλινική λογοθεραπευτική αξιολόγηση η μέθοδος CRT, που αξιολογεί την ευαισθησία του αντανακλαστικού βήχα, καθώς επίσης έχουν γίνει λίγες προσπάθειες δημιουργίας μεθόδων που ενσωματώνουν και τις δύο παραμέτρους (δύναμη και ευαισθησία). Η παρούσα εργασία αποτελεί μια πιλοτική μελέτη με την προσπάθεια ενσωμάτωσης-συνδυασμού του κατάλληλου εξοπλισμού που θα μετρά και την δύναμη του αντανακλαστικού βήχα με βάση την ήδη υπάρχουσα μέθοδο CRT. Επιπρόσθετος βασικός στόχος, είναι και η σύγκριση των αποκρίσεων στις μετρήσεις μεταξύ των υγιών και των ασθενών συμμετεχόντων (πάσχοντες με ALS) με την χρήση της μεθόδου που αναπτύχθηκε, Μετά την δημιουργία κατάλληλου πρωτοκόλλου και εύρεσης κατάλληλου εξοπλισμού πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις σε συνολικά 32 συμμετέχοντες, ηλικιακού εύρους 50-75 ετών, εκ των οποίων 16 ήταν υγιείς και 16 ασθενείς πάσχοντες από ALS. Εκτός από την μέτρηση αναφορικά με την δύναμη και την ευαισθησία του βήχα, όλοι υπεβλήθησαν και στην διαδικασία σπιρομετρίας. Διαπιστώθηκε διαφορά σχετικά με τον χρόνο έκλυσης (ευαισθησία) μεταξύ ασθενών και υγιών σε όλες τις διαφορετικές συγκεντρώσεις κιτρικού οξέος (0,2: p=0.026, U=32, 0.4: p=0.017, U=35, 0.6: p=0,013, U=22, 0.8: p=0.004, U=17), με τους ασθενείς να παράγουν βήχα πιο γρήγορα σε σχέση με τους υγιείς. Αναφορικά όμως με την δύναμη του βήχα δεν υπήρξαν ιδιαίτερες διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων εκτός από τις επιδόσεις στην συγκέντρωση των 0,4 mol/L (p=0.010, U=24), στην οποία οι ασθενείς σημείωσαν μικρότερες τιμές. Το πρωτόκολλο που συστάθηκε και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε αποδείχθηκε χρήσιμος. Επιπλέον, ανεδείχθησαν ορισμένες διαφορές στην ευαισθησία αλλά και στην δύναμη του αντανακλαστικού βήχα σε ασθενείς και υγιείς μέσω των μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν με την χρήση κιτρικού οξέος. Η παρούσα μελέτη μπορεί να αποτελέσει την αρχή για την πραγματοποίηση παρόμοιων μελλοντικών ερευνών, με σκοπό την ύπαρξη περισσότερων δεδομένων από υγιείς αλλά και από ασθενείς πάσχοντες με ALS, για να επιτευχθούν περαιτέρω συγκρίσεις. Απαραίτητη κρίνεται επίσης, η επαναχορήγηση του πρωτοκόλλου μελλοντικά, σε μεγαλύτερη κλίμακα και με την εξάλειψη των περιορισμών.

Description

Keywords

Εκούσιος βήχας, Αντανακλαστικός βήχας, Κιτρικό οξύ

Citation