Συντήρηση και μετρήσεις σε υποσταθμούς μέσης τάσης

Φόρτωση...
Μικρογραφία εικόνας

Ημερομηνία

2024-03-26

Συγγραφείς

Κριαρά, Δανάη-Σταυρούλα

Τίτλος Εφημερίδας

Περιοδικό ISSN

Τίτλος τόμου

Εκδότης

Περίληψη

Στην παρούσα διπλωματική εργασία επεξηγούνται ορισμένες έννοιες και εργαλεία που απαιτούνται, ώστε να πραγματοποιηθεί επιτυχώς η μελέτη ενός υποσταθμού μέσης τάσης. Παρουσιάζονται κάποιες βασικές μετρήσεις των μετασχηματιστών σε υποσταθμούς, οι οποίοι βρίσκονται στον χώρο του Πανεπιστημίου Πατρών και διεξήχθησαν τον Απρίλιο του 2023. Στο 1ο Κεφάλαιο αναφέρεται η θεωρία των υποσταθμών μέσης τάσης, τα είδη τους, ο απαραίτητος εξοπλισμός που απαιτείται, καθώς και οι οδηγίες συντήρησής τους. Στο 2ο Κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις κατηγορίες των μετασχηματιστών, στη λειτουργία των μετασχηματιστών ισχύος και την αναγκαιότητα των μετρήσεων. Στο 3ο Κεφάλαιο περιγράφονται οι ορισμένες μετρήσεις που εκτελούνται σε κάθε υποσταθμό. Για κάθε μέτρηση παρουσιάζονται και απεικονίζονται τα απαραίτητα όργανα. Στο 4ο Κεφάλαιο επισημαίνονται τα απαραίτητα είδη των διακοπτών και τονίζεται η σημασία της γείωσης σε έναν υποσταθμό μέσης τάσης. Στο 5ο Κεφάλαιο καταγράφονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων των μετασχηματιστών που είναι εγκατεστημένοι στο πλαίσιο του προληπτικού ελέγχου όπως προβλέπεται από τις διεθνείς προδιαγραφές – πρότυπα και γίνεται σχολιασμός.

Περιγραφή

Λέξεις-κλειδιά

Υποσταθμοί μέσης τάσης, Μετασχηματιστές ισχύος, Μονωμένοι αγωγοί, Καλώδια, Ρεύματα βραχυκύκλωσης, Γειώσεις, Μετρήσεις, Εξοπλισμός, Διακόπτες, Ασφάλειες

Παραπομπή