Αντικεραυνική προστασία φωτοβολταϊκού συστήματος σε οροφή οικίας

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-06-04

Authors

Σωτηρόπουλος, Εμμανουήλ

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας για το φωτοβολταϊκό σύστημα που βρίσκεται στην στέγη της οικίας αλλά και για την ίδια την οικία. Θα επιχειρηθεί η επεξήγηση βασικών όρων γύρω από τη διαστασιολόγηση της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης και θα αναλυθεί κάθε βήμα που πρέπει να ακολουθηθεί ώστε να κατασκευαστεί ένα αποτελεσματικό σύστημα αντικεραυνικής προστασίας (ΣΑΠ). Στη συνέχεια, θα γίνει έλεγχος της λειτουργικότητας του αλεξικέραυνου μέσω προσομοίωσης με τη βοήθεια του λογισμικού ΑTPDraw. Στο 1ο κεφάλαιο αναφέρονται τα είδη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και πώς αυτές έχουν βρει εφαρμογή στην ζωή των ανθρώπων, βοηθώντας την μείωση κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Στο 2ο κεφάλαιο αναλύεται η λειτουργία ενός φωτοβολταϊκού κυττάρου επεξηγώντας το φωτοβολταϊκό φαινόμενο και τη σημασία της ηλιακής ακτινοβολίας στην παραγωγή ενέργειας στη σύγχρονη εποχή. Ακόμη, γίνεται αναφορά στα διάφορα είδη υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή Φ/Β πλαισίων και ο τρόπος με τον οποίο δύναται να αποθηκευτεί η παραγόμενη ενέργεια από τον Ήλιο για μελλοντική χρήση. Στο 3ο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση του φαινομένου του κεραυνού μαζί με τις παραμέτρους του. Επίσης, τονίζονται τα είδη κεραυνών αλλά και η συχνότητα πτώσης τους στην Ελλάδα. Τέλος, καταγράφονται οι θερμικές, μηχανικές και ηλεκτρικές συνέπειες που προκαλούνται από ένα κεραυνικό πλήγμα όπως και οι επιπτώσεις του στον άνθρωπο. Στο 4ο κεφάλαιο γίνεται η κατάστρωση των βημάτων για μια ορθή λειτουργικά και αποτελεσματική αντικεραυνική προστασία που εφαρμόζεται σε μια οικία ανάλογα τις ανάγκες της. Αναφέρονται όλες οι εφαρμόσιμες μέθοδοι προκειμένου να ελεγχθεί η απαιτούμενη στάθμη προστασίας για το εκάστοτε κτίριο. Αναλύονται εκτενώς τα τμήματα ενός ΣΑΠ, αλλά και πόσο σημαντικό είναι να προστατεύονται τα φωτοβολταϊκά από πιθανά κεραυνικά πλήγματα. Στο 5ο κεφάλαιο γίνεται η διαστασιολόγηση της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης μαζί με την μελέτη της αντικεραυνικής προστασίας, αναφέροντας παράλληλα όλες τις παραμέτρους που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Στο 6ο κεφάλαιο δημιουργείται μια προσομοίωση των αγωγών του κτίσματος με σκοπό την διαπίστωση της αποτελεσματικής τους λειτουργίας, καθώς και την καταμέτρηση τάσεων και ρευμάτων που αναπτύσσονται στην εγκατάσταση. Στο 7ο κεφάλαιο αναγράφονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την παρούσα εργασία καθώς και από την μελέτη που εκπονήθηκε για την φωτοβολταϊκή και αντικεραυνική εγκατάσταση.

Description

Keywords

Αντικεραυνική προστασία, Φωτοβολταϊκά συστήματα, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Citation