Ακουστική και αντιληπτική ανάλυση της επίδρασης των αλλαγών της ταχύτητας ομιλίας στη φυσικότητα : δεδομένα από ηλικιωμένους ακροατές και λογοθεραπευτές

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-03-14

Authors

Μπαζίνα, Κωνσταντίνα

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία ερευνάται η ικανότητα των ατόμων να αντιλαμβάνονται τις εναλλαγές στην ταχύτητα της ομιλίας, καθώς και η κρίση τους ως προς τον φυσικότερο ρυθμό. Ακόμη, μελετάται κατά πόσο το μήκος πρότασης, και η ηλικία των ομιλητών επηρεάζουν την κρίση των ακροατών ως προς τις αλλαγές της ταχύτητας, καθώς και την κρίση τους ως προς τον φυσικότερο ρυθμό ομιλίας. Αφορά ηλικιωμένα άτομα, χωρίς κάποια γνώση στον κλάδο της λογοθεραπείας, και νέους λογοθεραπευτές, οι οποίοι έχουν ήδη ολοκληρώσει, ή ολοκληρώνουν το τρέχον εξάμηνο την πρακτική τους άσκηση. Στην έρευνα συμμετείχαν 20 συνολικά ακροατές, οι οποίοι χωρίστηκαν σε 2 κύριες ομάδες. Σε αυτές τις ομάδες, ο αριθμός των γυναικών και των ανδρών ήταν ο ίδιος. Η πρώτη ομάδα αποτελούνταν από άτομα ηλικίας 70 ετών και άνω και η δεύτερη από λογοθεραπευτές ηλικίας 22 έως 26 ετών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή τους ήταν η απουσία ελλειμμάτων ακοής, η οποία ελέγχθηκε με άτυπο τεστ, καθώς και το φυσιολογικό γνωστικό επίπεδο, μέσω της ολοκλήρωσης του “Mini Mental State Examination (MMSE)”. Στο πείραμα χρησιμοποιήθηκε ηχογραφημένο υλικό 15 προτάσεων διαφορετικού μήκους, οι οποίες εκφωνήθηκαν ανά ζεύγη με διαφορετική ταχύτητα η κάθε μία (αργά, γρήγορα, κανονικά) από 8 ομιλητές εκ των οποίων 4 ήταν ηλικιωμένοι και 4 νέοι, ισότιμα χωρισμένοι σε άνδρες και γυναίκες. Το πείραμα έλαβε μέρος σε δύο συνεδρίες, διάρκειας περίπου 45 λεπτών η κάθε μία για τον κάθε ακροατή. Στην πρώτη συνάντηση ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να εντοπίσουν τον πιο αργό ρυθμό ομιλίας, ενώ στην δεύτερη κλήθηκαν να κρίνουν τον φυσικότερο ρυθμό. Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, οι δύο ομάδες συμμετεχόντων δεν έχουν την ίδια συνολική επίδοση, με τους ηλικιωμένους να παρουσιάζουν σημαντικά χαμηλότερη. Γίνεται αντιληπτό ότι ο αργός ρυθμός ομιλίας, στα ζεύγη «αργά κανονικά» και «κανονικά-αργά» αναγνωρίζεται σε αρκετά μεγάλο ποσοστό και από τις δύο ομάδες, ενώ χαμηλή επίδοση παρουσιάζεται στην αντίληψη του γρηγορότερου ρυθμού ομιλίας στα ζεύγη «γρήγορα-κανονικά» και «κανονικά-γρήγορα». Επιπρόσθετα, παρουσιάζεται αυξημένη επίδοση όταν οι ομιλητές είναι νέοι συγκριτικά με τα ζεύγη όπου οι ομιλητές είναι ηλικιωμένοι, κυρίως στα ζεύγη «αργά-κανονικά» και «κανονικά-αργά». Η χαμηλή επίδοση στα ζεύγη «γρήγορα-κανονικά» και 4 «κανονικά-γρήγορα» παραμένει εμφανής. Ακόμη, αναφορικά με τα αποτελέσματα των ομάδων ως προς το μήκος των προτάσεων, διαπιστώνεται πως οι συμμετέχοντες έχουν την ικανότητα να αντιλαμβάνονται τις αλλαγές στην ταχύτητα, όταν οι προτάσεις είναι μεγάλου μήκους, ενώ στις προτάσεις μικρού μήκους υπάρχουν διακυμάνσεις στις επιδόσεις τους. Συμπερασματικά, οι ακροατές αναγνωρίζουν ευκολότερα τον αργό ρυθμό ομιλίας σε όλες τις περιπτώσεις. Ως προς την φυσικότητα της ομιλίας, οι ηλικιωμένοι συμμετέχοντες κρίνουν τον κανονικό ρυθμό ως τον πιο φυσικό, στα ζεύγη «αργά-κανονικά», ενώ στα ζεύγη «γρήγορα-κανονικά» δεν διακρίνουν την διαφορά στην ταχύτητα και η πλειονότητα των απαντήσεών τους είναι ότι «δεν διαφέρουν». Αντιθέτως, ενώ στα ζεύγη «αργά κανονικά», οι νέοι λογοθεραπευτές κρίνουν τον κανονικό ρυθμό ομιλίας ως τον πιο φυσικό, παρατηρείται ότι στα ζεύγη «γρήγορα-κανονικά» κρίνουν ως πιο φυσικό ρυθμό τον γρήγορο. Τέλος, όσον αφορά τα όμοια ζεύγη «αργά-αργά», «κανονικά-κανονικά» και «γρήγορα-γρήγορα» όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν με επιτυχία τις αλλαγές στην ταχύτητα και την φυσικότητα της ομιλίας.

Description

Keywords

Ταχύτητα ομιλίας, Αντίληψη εναλλαγών ταχύτητας ομιλίας, Φυσικότητα

Citation