Μελέτη σύγκρισης της αρτηριακής πρόσβασης από τη δεξιά άπω κερκιδική αρτηρία (στη θέση της ανατομικής ταμπακοθήκης) έναντι της κλασικής δεξιάς κερκιδικής πρόσβασης σε ασθενείς που υποβάλλονται σε στεφανιογραφία ή/και αγγειοπλαστική

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022-01-10

Authors

Παπαγεωργίου, Αγγελική

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Σκοπός: Η παρούσα μελέτη επιχείρησε να συγκρίνει την αναδυόμενη μέθοδο αρτηριακής πρόσβασης μέσω της άπω κερκιδικής αρτηρίας στη θέση της ανατομικής ταμπακοθήκης (dTRA) με την καθιερωμένη διακερκιδική προσπέλαση (TRA) σε σχέση με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα τους, σε ασθενείς που υποβάλλονται σε διαγνωστική στεφανιογραφία (CAG) ή/ και αγγειοπλαστική (PCI). Επιστημονικό υπόβαθρο: Η TRA αποτελεί την προτεινόμενη αρχική οδό πρόσβασης για τις στεφανιαίες επεμβάσεις. Εντούτοις, σχετίζεται με σημαντικό κίνδυνο απόφραξης της κερκιδικής αρτηρίας στο αντιβράχιο (RAO). Η dTRA θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση της RAO. Μέθοδοι: Συνολικά 1042 ασθενείς με ένδειξη για CAG τυχαιοποιήθηκαν 1:1 σε δεξιά dTRA και TRA. Το πρωτογενές καταληκτικό σημείο ήταν το ποσοστό της RAO, που αξιολογήθηκε με τη διενέργεια υπερηχογραφικού Doppler 60 ημέρες μετά την τυχαιοποίηση. Αποτελέσματα: Στην ομάδα της dTRA καταμερίστηκαν 518 έναντι 524 ασθενών στο σκέλος της TRA. Ο υπερηχογραφικός επανέλεγχος με Doppler της κερκιδικής αρτηρίας ολοκληρώθηκε σε 404 (78.0%) ασθενείς της dTRA και σε 392 (74.8%) ασθενείς της ομάδας TRA. Το ποσοστό της RAO μειώθηκε σημαντικά στους ασθενείς που εφαρμόστηκε η στρατηγική της dTRA [15 ασθενείς (3.7%) στη dTRA, 31 ασθενείς (7.9%) στην TRA; P=0.014]. Το ποσοστό επιτυχούς τοποθέτησης του θηκαριού ήταν χαμηλότερο στο σκέλος της dTRA (78.7% έναντι 94.8% στην ομάδα της TRA, P<0.001). Επιπροσθέτως, περισσότερες παρακεντήσεις [διάμεση τιμή= 2 (IQR: 2- 3) έναντι διάμεσης τιμής= 1 (IQR: 1- 2), P<0.001] και περισσότερος χρόνος (120 sec έναντι 75 sec, P<0.001) χρειάσθηκαν για την εξασφάλιση πρόσβασης στην ομάδα της dTRA σε σύγκριση με την TRA. Ο χρόνος για την επίτευξη αιμόστασης ήταν σημαντικά ελαττωμένος στην ομάδα της dTRA σε σχέση με την TRA (60 min έναντι 120 min, P<0.001). Η ποσότητα της ακτινοβολίας εκφρασμένη σε DAP (dose area product) ήταν υψηλότερη στην ομάδα της dTRA (διάμεση τιμή= 32,729 έναντι 28,909 cGy/cm2 στην ομάδα της TRA, P=0.02). Δεν κατεγράφησαν αξιόλογες διαφορές στα δευτερογενή καταληκτικά σημεία ασφαλείας (όπως αιμορραγία κατά BARC≥2, αιμάτωμα κατά EASY≥2 ή σοβαρός σπασμός). Συμπεράσματα: Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης μας, η dTRA σχετίζεται με χαμηλότερο ποσοστό RAO στο αντιβράχιο και ελαττωμένο χρόνο για την επίτευξη αιμόστασης. Εντούτοις, παρατηρήθηκε υψηλότερο ποσοστό αλλαγής της αρχικά τυχαιοποιημένης θέσης πρόσβασης, της δόσης της ακτινοβολίας (DAP), καθώς και του συνολικού χρόνου επέμβασης σε σύγκριση με την TRA.

Description

Keywords

Άπω κερκιδική αρτηρία, Ανατομική ταμπακοθήκη, Απόφραξη κερκιδικής αρτηρίας, Διακερκιδική πρόσβαση, Αγγειοπλαστική στεφανιαίων αγγείων

Citation