Αιολικά πάρκα και οικοσυστημικές υπηρεσίες σε ορεινές περιοχές της Πελοποννήσου και της Εύβοιας

Abstract
Η παρούσα εργασία αφορά στη μελέτη επιλεγμένων θέσεων σε ορεινούς όγκους στην Πελοπόννησο (Όρος Παναχαϊκό) και στη νήσο Εύβοια (Όρος Όχη), όπου λειτουργούν ή βρίσκονται υπό κατασκευή, μερικά από τα μεγαλύτερα αιολικά πάρκα της χώρας και είναι εντός του δικτύου Natura 2000. Κύριος σκοπός είναι η συμβολή στη Δράση 5 του Στόχου 2 της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα, μέσα από τη χαρτογράφηση και αξιολόγηση των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τους. Με τη χρήση των δεδομένων του δικτύου Natura 2000 και των περιβαλλοντικών μελετών για τα υπόψη αιολικά πάρκα, δημιουργήθηκε μήτρα βιοφυσικών παραμέτρων που αντιστοιχήθηκε σε παρεχόμενες και δυνητικά παρεχόμενες οικοσυστημικές υπηρεσίες (κατά CICES), οι οποίες αξιολογήθηκαν και χαρτογραφήθηκαν σε τοπική κλίμακα. Επιπλέον, γίνεται χρήση εργαλείων ανάλυσης (δείκτες) των δεδομένων και προτείνεται ένας δείκτης αξιολόγησης της χλωριδικής ποικιλότητας των δύο βουνών. Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας συνοψίζονται στα εξής: α) προσδιορισμός και αξιολόγηση των επιπτώσεων των αιολικών πάρκων (i) στην κατάσταση των τύπων οικοσυστημάτων, (ii) στα σημαντικά είδη χλωρίδας και (iii) στο ισοζύγιο μεταξύ των ωφελειών από την παραγωγή «πράσινης» ενέργειας και των επιπτώσεων στην κατάσταση των οικοσυστημάτων και στη δυνατότητά τους να παρέχουν, στο διηνεκές, οικοσυστημικές υπηρεσίες, β) δημιουργία θεματικών χαρτών για την κατάσταση των οικοσυστημάτων, και για την αναγνώριση και την αξιολόγηση των οικοσυστημικών υπηρεσιών.. Η διατήρηση ενός «υγιούς» ισοζυγίου μεταξύ της παραγωγής αιολικής ενέργειας και της προστασίας των βιοφυσικών παραμέτρων πρέπει να αποτελεί κύριο εργαλείο για τη βιώσιμη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών.
Description
Keywords
Κατάσταση οικοσυστημάτων, Αιολική ενέργεια, Οικοσυστημικές υπηρεσίες
Citation