Σχεδίαση και ανάπτυξη επεκτάσιμου εξυπηρετητή παιχνιδιών

Thumbnail Image
Date
Authors
Ντούρμας, Αναστάσιος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία αφορά τον σχεδιασμό και ανάπτυξη ενός επεκτάσιμου εξυπηρετητή παιχνιδιών (game server) ο οποίος υποστηρίζει χωρο-ευαίσθητα φορητά παιχνίδια (location-based mobile games). Σε πρώτο στάδιο για να πραγματοποιηθεί η σχεδίαση ενός τέτοιου εξυπηρετητή γίνεται μια διαδικασία μοντελοποίησης. Στην μοντελοποίηση αυτήν λαμβάνονται υπόψη δύο παιχνίδια, το MuseumScrabble και το Taggling. Τα παιχνίδια αυτά παίζονται σε φυσικό χώρο μουσείων μέσω φορητών συσκευών και σε αυτά υπάρχει αλληλεπίδραση των φορητών συσκευών με τα εκθέματα που υπάρχουν στον μουσειακό χώρο. Αρχικά αναλύονται τα χαρακτηριστικά των παιχνιδιών αυτών και στη συνέχεια ορίζεται ένα αφαιρετικό μοντέλο το οποίο μπορεί να τα περιγράψει. Το δεύτερο στάδιο είναι η εφαρμογή αυτού του μοντέλου σε κώδικα για την ανάπτυξη ενός τέτοιου εξυπηρετητή ο οποίος θα έχει την ιδιότητα της επεκτασιμότητας. Με τον όρο επεκτασιμότητα εννοείται ότι ο εξυπηρετητής θα μπορεί να υποστηρίξει στο μέλλον νέα παιχνίδια που έχουν αυτήν τη συμπεριφορά ακόμα και αν οι κανόνες τους είναι διαφορετικοί. Το κρίσιμο τεστ που έγινε στον εξυπηρετητή που αναπτύχθηκε ήταν να γίνει η υποστήριξη ενός νέου παιχνιδιού, του UoP GO. Στο παιχνίδι αυτό έγινε η εφαρμογή της 4 μοντελοποίησης και μπόρεσε αποτελεσματικά να υποστηριχτεί από τον εξυπηρετητή. Για την αξιολόγηση του επεκτάσιμου εξυπηρετητή που αναπτύχθηκε στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής εργασίας, πραγματοποιήθηκαν κάποια τεστ στα οποία προσομοιώνονταν συνεδρίες των παραπάνω παιχνιδιών με συνεχώς αυξανόμενο αριθμό εικονικών χρηστών. Τα αποτελέσματα ήταν θετικά καθώς ο αριθμός των αιτημάτων που εξυπηρετούνταν σε πραγματικό χρόνο ήταν μεγάλος και μπορούσε χωρίς προβλήματα να εξυπηρετήσει το παιχνίδι της συνεδρίας μέχρι το τέλος του.
Description
Keywords
Ετικέτες, Αντικείμενα του φυσικού κόσμου, Αλληλεπίδραση, Χωρο-ευαίσθητα παιχνίδια, Εξυπηρετητές παιχνιδιών
Citation