Εξαγωγικός προσανατολισμός και αναπτυξιακές προσδοκίες νέων επιχειρηματιών στο παγκόσμιο ψηφιακό και θεσμικό περιβάλλον

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023-09-25

Authors

Καλογερά, Μαρία

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Η επιχειρηματική διεθνοποίηση λαμβάνει χώρα από μια ευρεία γκάμα επιχειρήσεων με ετερογενή χαρακτηριστικά. Γενικά, οι επιχειρήσεις εξάγουν καθώς τρέφουν σε μεγάλο βαθμό προσδοκίες για αποκόμιση διαφόρων οφελών, όπως την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, την ενίσχυση της παραγωγικότητας, την κερδοφορία τους, τη μικρότερη εξάρτηση από την εγχώρια αγορά και την εν γένει μακροχρόνια βιωσιμότητά τους. Η ανάπτυξη όμως των εξαγωγών δεν συνεπάγεται a priori την επίτευξη υψηλών οικονομικών επιδόσεων. Υπό αυτή την οπτική γωνία, η διατριβή αξιοποιεί την έννοια της ετερογένειας των επιχειρήσεων (firm heterogeneity approach) και στηριζόμενη στη θεώρηση ότι οι επιχειρήσεις μπορεί να είναι ετερογενείς ως προς την ηλικία και το μέγεθος διερευνά τον εξαγωγικό προσανατολισμό και τις αναπτυξιακές προσδοκίες α) των νεοφυών ή υπό-ίδρυση επιχειρήσεων (Early-Stage Firms), και β) των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (SMEs). Επιπλέον, η παρούσα ανάλυση λαμβάνει σοβαρά υπόψη της τις συνθήκες που επικρατούν στο μακροοικονομικό περιβάλλον και διαμορφώνουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Στο εμπειρικό μέρος διατυπώνονται συνολικά επτά (7) ερευνητικά ερωτήματα ενώ για την έρευνα πεδίου αντλούνται διαδοχικά, ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα, από δύο ιδιαιτέρως αξιόπιστες βάσεις δεδομένων επιχειρηματικότητας, την ICAP Data.Prisma (284 ελληνικές επιχειρήσεις) και την Global Entrepreneurship Monitor (56 χώρες). Τα δεδομένα μορφής panel data επεξεργάστηκαν με τη χρήση του δυναμικού υποδείγματος Γενικευμένης Μεθόδου Ροπών Συστήματος (GMM). Η έρευνα έδειξε ότι οι νεοφυείς επιχειρήσεις δεν επιτυγχάνουν εξαγωγική ευημερία σε σύγκριση με τις εδραιωμένες επιχειρήσεις. Αντιθέτως οι ΜμΕ αναδεικνύονται δυναμικότεροι εξαγωγείς έναντι των μεγάλων επιχειρήσεων. Επιπλέον, τόσο οι ΜμΕ όσο και οι εξαγωγικές early-stage firms παρουσιάζουν αρνητικές επιδόσεις σε όρους παραγωγικότητας εργασίας και κερδοφορίας. Από την άλλη, όταν εστιάζουμε στις εξαγωγικές ΜμΕ διαπιστώνουμε ότι βελτιώνουν σημαντικά τις οικονομικές τους επιδόσεις εκτός και εάν εξάγουν σε περίοδο κρίσης. Τέλος, η έρευνα ανέδειξε μερικούς σημαντικούς προσδιοριστικούς παράγοντες που πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη από τους φορείς για την τόνωση της διεθνοποίησης των νέων εγχειρημάτων όπως την ανάπτυξη εθνικών πολιτικών υποστήριξης έρευνας και καινοτομίας, την παροχή προσβασιμότητας σε φυσικές, εμπορικές και επαγγελματικές υποδομές και τη βελτίωση των επιπέδων φορολόγησης και γραφειοκρατίας στην εσωτερική αγορά, θωρακίζοντας τόσο τις επιχειρήσεις όσο την εθνική οικονομία με εργαλεία διαχείρισης και αντιμετώπισης κρίσεων.

Description

Keywords

ΜμΕ, Νεοφυείς επιχειρήσεις, Διεθνοποίηση νέων εγχειρημάτων, Εξαγωγική δραστηριότητα, Συνολική οικονομική επίδοση, Ειδικά χαρακτηριστικά επιχειρήσεων

Citation