Πώς επηρέασε η πανδημία COVID-19 το μαθησιακό επίπεδο των παιδιών Α' δημοτικού και συγκεκριμένα την απόδοσή τους στην ανάγνωση και γραφή

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-02-08

Authors

Κατταβενός, Ιωάννης-Στέργος
Γκαβανόζη, Ζαφειρούλα
Μυλωνά, Ελένη

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Μετά από δύο χρόνια από την πανδημία του COVID-19, ο κόσμος έχει δει σημαντικές απώλειες ζωών και εκτεταμένους περιορισμούς στα ατομικά δικαιώματα. Αυτό είχε επίσης σημαντικό αντίκτυπο στην εκπαίδευση, με εκατομμύρια μαθητές να αναγκάζονται να μείνουν στο σπίτι καθώς τα σχολεία έκλεισαν. Σκοπός: σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθούν οι απόψεις των λογοθεραπευτών σχετικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας covid-19 στο μαθησιακό επίπεδο των παιδιών της Α' δημοτικού και συγκεκριμένα την απόδοση τους στην ανάγνωση και γραφή. Μεθοδολογία: το δείγμα ήταν 104 λογοθεραπευτές. Οι ερωτήσεις που επιλέχθηκαν για το ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να είναι απλές και εύκολα κατανοητές. Το στατιστικό λογισμικό SPSS (στατιστικό πακέτο στην κοινωνική επιστήμη) χρησιμοποιήθηκε για την επεξεργασία των δεδομένων. Αποτελέσματα: Λίγο περισσότερο από το μισό δείγμα (59,6%) πριν την πανδημία πραγματοποιούσε συνεδρείες στην Α΄ Δημοτικού (62 άτομα) ενώ το 14,4% δίδασκε στην Β΄ Δημοτικού. Το 34,6% θεωρεί ότι η συχνότερη είναι η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής. Το 56,7% βρίσκει τις διαταραχές μέτρια σοβαρές ενώ το 56,7% γνωρίζει για ένα αρκετό ποσοστό ότι λαμβάνει λογοθεραπεία. Το 18,3% πιστεύει ότι η μεγαλύτερη δυσκολία είναι η δυσανάγνωση ενώ το 37,5% του δείγματος πιστεύει ότι η πανδημία καθυστέρησε πολύ τις διαγνώσεις των παιδιών της Α’ Δημοτικού. Συμπεράσματα: Τα ευρήματά της παρούσας έρευνας έχουν σημαντικές επιπτώσεις για τους μαθητές, ιδιαίτερα όσον αφορά την αντιμετώπιση της σημαντικής ετερογένειας μεταξύ των μαθητών και την προσαρμογή της διδασκαλίας για την κάλυψη των διαφορετικών μαθησιακών αναγκών που μπορεί να έχουν.

Description

Keywords

Πανδημία, Παιδιά Α' δημοτικού, Ανάγνωση, Γραφή

Citation