Κατασκευή συσκευής αυτόματης ανίχνευσης βήχα με μικροελεγκτή τεχνολογίας 32 bit

Thumbnail Image
Date
2013-06-07
Authors
Τσουραπούλη, Γραμματούλα
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Ο βήχας είναι ένα κοινό σύμπτωμα σε πολλές ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος. Αν και λειτουργεί ως προστατευτικός μηχανισμός απομάκρυνσης εκκρίσεων από την αναπνευστική οδό, η αυξημένη συχνότητα και έντασή του μπορεί να έχουν επίδραση στην ποιότητα ζωής του ασθενούς. Είναι το βασικότερο σύμπτωμα για το οποίο κάποιος επισκέπτεται τον γιατρό. Η σωστή εκτίμησή του είναι απαραίτητη τόσο για τον προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας της θεραπείας αλλά και για την δοκιμή νέων θεραπειών και τη μελέτη των μηχανισμών του. Μέχρι στιγμής η διάγνωσή του βασίζεται σε υποκειμενικές καταγραφές, απλώς ζητώντας από τον ασθενή την εκτίμησή του για την ένταση, τη διάρκεια και τη συχνότητά του. Ένα σύστημα αυτόματης ανίχνευσης του σήματος του βήχα θα επέτρεπε την επικύρωση της παρουσίας και της συχνότητας του βήχα καθώς και την αποτελεσματικότητα της αγωγής. Τα συστήματα καταγραφής του βήχα δεν είναι καινούρια διαδικασία. Η πρώτη καταγραφή έγινε τη δεκαετία του '60 σε νοσηλευόμενους ασθενείς με τη χρήση μαγνητοφώνων και με χειροκίνητη καταγραφή των γεγονότων του βήχα. Στη συνέχεια με την εξέλιξη της τεχνολογίας κατασκευάστηκαν φορητές συσκευές που βασίστηκαν στην ταυτόχρονη καταγραφή ήχου και ηλεκτρομυογραφήματος (EMG σήματα, ανίχνευση κίνησης του θώρακα) για να ανιχνευθούν τα γεγονότα του βήχα όπου ακόμα τα σήματα έπρεπε να καταγραφούν και να μετρηθούν χειροκίνητα. Με τις παραπέρα ανακαλύψεις στις τεχνικές ψηφιακής καταγραφής, συμπίεσης και αποθήκευσης η διαδικασία αναγνώρισης και καταγραφής του βήχα μπορεί να αυτοματοποιηθεί με τη χρήση κατάλληλων αλγορίθμων. Στην εργασία αυτή κατασκευάζεται ένα ενσωματωμένο σύστημα καταγραφής, αποθήκευσης και επεξεργασίας του σήματος του βήχα. Για την επεξεργασία του αναπτύσσεται μια βασική μέθοδος βασισμένη την ενέργειά του. Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στα χαρακτηριστικά του ηχητικού σήματος και παρατίθενται τα βασικά στάδια της ανάλυσής του. Στο δεύτερο, δίνεται ο ορισμός του βήχα, οι αιτίες που τον προκαλούν και η φυσιολογία του. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται μέθοδοι για την ανίχνευσή του. Στο τρίτο κεφάλαιο, αναφέρονται οι βασικές έννοιες των μικροελεγκτών και παρατίθενται τα βασικά χαρακτηριστικά του μικροεπεξεργαστή ARM7TDMI, του μικροελεγκτή ADuC 7026 και της αναπτυξιακής πλατφόρμας μVision της Keil που χρησιμοποιήσαμε για την ανάπτυξη της εφαρμογής μας. Στο τελευταίο κεφάλαιο, παρουσιάζονται κάποιες λειτουργίες προγραμματισμού και δυνατότητες του μικροελεγκτή που χρησιμοποιούνται στην παρούσα εργασία. Στη συνέχεια αναπτύσσεται η εφαρμογή για την ανίχνευση του σήματος του βήχα. Στα παραρτήματα, παρατίθενται παραδείγματα για τον βασικό προγραμματισμό του ADuC 7026 και των περιφερειακών του.
Description
Keywords
Βήχας, Αυτόματη ανίχνευση, Μικροελεγκτές, Ενσωματωμένα συστήματα, Βιοϊατρικά σήματα
Citation