Αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων μέσω δορυφορικών μετρήσεων : εφαρμογή στον Αμβρακικό Κόλπο

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023-10-11

Authors

Τουρλούκη, Ανδρονίκη

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Αντικείμενο της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας με θέμα «Αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων μέσω δορυφορικών μετρήσεων: Εφαρμογή στον Αμβρακικό Κόλπο», που εκπονήθηκε στο εργαστήριο Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος, του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, είναι η αξιοποίηση δορυφορικών δεδομένων με στόχο την αξιολόγηση της ποιότητας υδάτων. Ως κύριο αντικείμενο μελέτης επιλέχθηκε ο ευτροφισμός και για την εποπτεία του φαινομένου χρησιμοποιήθηκε χρονοσειρά δεδομένων ανακλαστικότητας, προερχόμενων από τηλεπισκοπικές μετρήσεις. Τα δεδομένα παρέχονται από την NASA και έχουν προκύψει από τον αισθητήρα MODIS. Η εφαρμογή της παρακολούθησης του φαινομένου υλοποιήθηκε για τον Αμβρακικό Κόλπο. Η επεξεργασία των δορυφορικών εικόνων πραγματοποιήθηκε με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού R στο περιβάλλον R studio, ενώ ο προσδιορισμός της περιοχής και των σημείων ενδιαφέροντος υλοποιήθηκε με τη βοήθεια του ArcGIS. Για τον προσεγγιστικό προσδιορισμό των ελλιπών τιμών των δορυφορικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών (PCA). Η μελέτη αναδεικνύει ότι οι τιμές συγκέντρωσης της χλωροφύλλης-a που προέρχονται από δορυφορικές μετρήσεις παρουσιάζουν ελαφρώς ανοδική τάση με τον χρόνο. Παρά τη διαφορά των απόλυτων τιμών συγκέντρωσης, η τάση αυτή επιβεβαιώνεται από τις μετρήσεις πεδίου. Επίσης, τα αποτελέσματα συγκέντρωσης χλωροφύλλης-a κάνουν φανερή την εποχικότητα που σχετίζεται με την άνθιση του φυτοπλαγκτού από Ιούνιο έως Αύγουστο, με ετήσια διακύμανση. Σε μεγαλύτερα βάθη και μακριά από εκβολές, η εικόνα είναι πιο καθαρή, υποστηρίζοντας την επιλογή αυτών των σημείων για τηλεπισκοπικές εφαρμογές. Τέλος, η μεγάλη επιφάνεια και τα μεγάλα βάθη του Αμβρακικού καταδεικνύουν την καταλληλόλητα των τηλεπισκοπικών μεθόδων σε συνδυασμό με μετρήσεις πεδίου, ενισχύοντας την αξιοπιστία τους για τέτοιες εφαρμογές σε αντίστοιχα υδάτινα σώματα.

Description

Keywords

Χλωροφύλλη, Τηλεπισκόπηση, Ευτροφισμός, Αμβρακικός Κόλπος

Citation