Λοιμώξεις στην μονάδα εντατικής θεραπείας και σύγχρονες νοσηλευτικές προσεγγίσεις

Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Δρυ, Γερασιμίνα
Τσουλλχάι, Μπρισέλντα
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Παρά την ολοένα και αυξανόμενη τεχνολογική ανάπτυξη στον τομέα της υ-γειονομικής περίθαλψης, οι ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις αποτελούν ακόμα μείζον πρόβλη-μα στην θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών. Οι μονάδες εντατικής θεραπείας, εκτός των άλλων, χαρακτηρίζονται για την διενέργεια επεμβατικών παρεμβάσεων οι οποίες σε συνδυα-σμό με παράγοντες κινδύνου όπως η ανάπτυξη πολυανθεκτικών μικροβίων οδηγεί σε αυξημέ-να ποσοστά επεισοδίων λοίμωξης στους νοσηλευόμενους ασθενείς. Σκοπός: Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η παρουσίαση της αιτιολογίας εμφάνισης υψη-λών ποσοστών ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων στις μονάδες εντατικής θεραπείας και η διε-ρεύνηση του συνόλου των παρεμβάσεων που πραγματοποιεί ο νοσηλευτής για την αντιμετώ-πιση και την πρόληψη των λοιμώξεων. Ανασκόπηση βιβλιογραφίας : Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για την συγγραφή της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση. Η συλλογή των πληροφο-ριών πραγματοποιήθηκε μέσω της μελέτης βιβλίων, επιστημονικών άρθρων και της διαδι-κτυακής αναζήτησης. Διενεργήθηκε αναζήτηση άρθρων σε βάσεις δεδομένων ιατρικής βιβλιο-γραφίας ( Science Direct, Google Scholar, Pub Med, Springer Link) και σε ιστοσελίδες οργα-νισμών υγείας ( όπως WHO, ECDC, CDC) Συμπέρασμα: Ο κίνδυνος ανάπτυξης ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων στην μονάδα εντα-τικής θεραπείας θα πρέπει πάντα να απασχολεί το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Η αλόγιστη χρήση των αντιβιοτικών έχει συμβάλλει στην ανάπτυξη ανθεκτικών στελεχών για τα οποία υπάρχουν περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές. Η τήρηση των δημοσιευμένων πρωτοκόλ-λων που αφορούν την πρόληψη ανάπτυξης ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων είναι από τα πιο βασικά βήματα για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Η εκτίμηση ύπαρξης παραγόντων κινδύνου και η έγκαιρη ανίχνευση σημείων μόλυνσης αποτελούν νοσηλευτικές παρεμβάσεις οι οποίες επηρεάζουν άμεσα την έκβαση της θεραπευτικής αντιμετώπισης των νοσηλευόμε-νων ασθενών στην μονάδα εντατικής θεραπείας.
Description
Keywords
Μονάδα εντατικής θεραπείας, Ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις
Citation