Ψηφιακός μετασχηματισμός στον αγροτικό τομέα

Thumbnail Image
Date
2023-06-22
Authors
Μουρκιώτης, Δημήτρης
Δημητρακάκη, Μαρία
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Περίληψη Οι τεχνολογικές αλλαγές στην σημερινή εποχή βρίσκονται στο επίκεντρο τόσο των οικονομικών όσο και των παραγωγικών δραστηριοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό, το πεδίο της αγροτικής παραγωγής, οικονομίας αλλά και αγροδιατροφικής αλυσίδας πρόκειται να επηρεαστεί άμεσα από την «ψηφιακή εποχή» μέσα στα επόμενα έτη, ενώ ήδη ο εκμηχανισμός της αγροτικής παραγωγής έχει διαχρονικά αποτελέσει κεντρική παράμετρο στο πλαίσιο βελτίωσης του τρόπου καλλιέργειας. Για την σημερινή εποχή, η «γεωργία ακριβείας» (precision agriculture) αποτελεί κοινό τόπο ανάμεσα στις αναδυόμενες τεχνολογικές ακολουθίες και στην εφαρμογή τους στην αγροτική παραγωγή και οικονομία. Η διαδικασία αυτή, σχετίζεται με την ακολουθία εφαρμογών σχετικές με την τεχνολογία και την ψηφιακή εποχή, συμβάλλοντας στον βέλτιστο τρόπο αξιοποίησης των πηγών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή, την επεξεργασία και τη διάθεση αγροτικών προϊόντων. Επιπλέον, το γεγονός ότι τα τεχνολογικά και ψηφιακά συστήματα εφαρμόζονται στην διαδικασία παραγωγής, οδηγεί στην μεταβολή των παραγωγικών αγροδιατροφικών συστημάτων που σχετίζονται με την εξέλιξη την παραγωγικής χρήσης. Επίσης, συμβάλει στην εξέλιξη μιας σειράς παράλληλων μετασχηματισμών, όπως εκείνοι επιτελούνται στα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Επιπλέον, ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να αναδείξει ότι η τεχνολογική προσαρμογή δεν είναι αυτόματη διαδικασία, αλλά εξαρτάται από διαφορετικές πλευρές, οι οποίες σχετίζονται με τον πολυσύνθετο χαρακτήρα της παραγωγικής διαδικασίας και αντικατοπτρίζουν τα διαφορετικά επίπεδα ενσωμάτωσης και προσαρμογής. Επομένως, η παρούσα εργασία αποσκοπεί να διερευνήσει κρίσιμες πτυχές που επηρεάζουν τη γεωργική παραγωγή και τις αλυσίδες αξίας αγροδιατροφικών προϊόντων με μεγάλη έμφαση στις νέες τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί και υιοθετηθεί για γεωργική την χρήση. Επομένως, ως κεντρικοί στόχοι ορίζονται οι εξής: (i) η διερεύνηση των διακριτών στοιχείων που επιταχύνουν βασικούς τρέχοντες τομεακούς μετασχηματισμούς με έμφαση στις αναδυόμενες ψηφιακές τεχνολογίες, που στόχο έχουν την παροχή πληροφοριών για τους διαφορετικούς τομείς και τις εμπορικές δραστηριότητες και (ii) μια επισκόπηση σχετικά με τις επερχόμενες τάσεις, τους οδηγούς, τα εμπόδια, τις αξιοσημείωτες επιπτώσεις καθώς και την προσαρμοστικότητα ώστε να οριοθετήσει τις προϋποθέσεις κάλυψης της διαφοράς. Επιπρόσθετα, ως κεντρικό πεδίο διερεύνησης εντοπίζεται η ανάδειξη των βασικών κινητήριων παραγόντων, αλλά και των επερχόμενων δυνητικών επιδράσεων σε επίπεδο αγροτικής παραγωγής και αγροδιατροφικής αλυσίδας, ενώ γίνεται λόγο για τα πιθανά εμπόδια ενσωμάτωσης, όσον αφορά την αγροτική οικονομία σε σχέση με τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της Ελλάδας.
Description
Keywords
Γεωργία ακριβείας, Ευφυής γεωργία, Αγροδιατροφή, Ψηφιακή τεχνολογία, Καινοτομία
Citation