Μεταβλητότητα των τιμών βασικών προϊόντων και τροφίμων στον νομό Αιτωλοακαρνανίας

Thumbnail Image
Date
2014-08-01
Authors
Στραβοδήμος, Βασίλειος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με το θέμα "ΜεταΒλητότητα των τιμών βασικών προϊόντων και τροφίμων του Νομού Αιτωλοακαρνανίας". Μέσα από παγκόσμιες έρευνες και μελέτες διεθνών οργανισμών, παρατίθενται οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τη μεταβλητότητα των τιμών των βασικών αγροτικών προϊόντων σε διεθνές επίπεδο, ενώ παράλληλα γίνεται εκτενής αναφορά στον Νομό Αιτωλοακαρνανίας καθώς παρουσιάζεται μια σειρά διαγραμμάτων που αφορούν στοιχεία σχετικά με ορισμένα από τα βασικά αγροτικά προϊόντα του Νομού τόσο της φυτικής όσο και της ζωικής παραγωγής. Η παραγωγή των αγροτικών προϊόντων παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην οικονομική δραστηριότητα του κόσμου, ειδικά στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, η αγορά των αγροτικών προϊόντων και ιδιαίτερα τα βασικά αγροτικά προϊόντα χαρακτηρίστηκε από μακροχρόνιες διακυμάνσεις των τιμών. Η παραγωγή των προϊόντων αυτών ποικίλει χρόνο με το χρόνο, αφενός λόγω φυσικών παραγόντων όπως οι καιρικές συνθήκες, οι κλιματικές αλλαγές και τα παράσιτα, και αφετέρου από οικονομικούς παράγοντες, όπως οι μεταβολές στις συνθήκες της προσφοράς και της ζήτησης, καθώς και η χρήση των προϊόντων αυτών για την παραγωγή βιοκαυσίμων. Στόχος αυτής της εργασίας είναι να μελετήσουμε τη μεταβλητότητα των τιμών σε μια σειρά βασικών αγροτικών προϊόντων. Η κατανόηση αυτού του φαινομένου είναι σημαντική, διότι επηρεάζει τόσο τους παραγωγούς, όσο και τους καταναλωτές των προϊόντων αυτών. Η εργασία χωρίζεται σε πέντε ενότητες. Αρχικά, παρατίθεται η ιστορική εξέλιξη των τιμών των βασικών αγροτικών προϊόντων, ενώ ορίζονται επιγραμματικά τα βασικά αγροτικά προϊόντα (δημητριακά, σιτηρά, οσπριοειδή, ελαιώδη δημητριακά), τα οποία στη συνέχεια της μελέτης αναφέρονται διεξοδικά. Έπειτα, αναλύεται ο ρόλος του πετρελαίου ως βασικός προσδιοριστικός παράγοντας για την αστάθεια των τιμών των προϊόντων στον τομέα της γεωργίας. Ακόμη, δίνονται ορισμένα στοιχεία για τα βιοκαύσιμα, ενώ αναφέρονται διεξοδικά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους στον τομέα της γεωργίας, στον περιβαλλοντικό τομέα καθώς και στον γεωπολιτικό. Τέλος γίνεται αναφορά στις ιδιαιτερότητες του γεωργικού τομέα και στην αναγκαιότητα της κοινής αγροτικής πολιτικής (Κ.Α.Π). Στην δεύτερη ενότητα με θέμα<< Μεταβλητότητα των τιμών των αγροτικών προϊόντων>> γίνεται λόγος στη μεταβλητότητα των τιμών και τους παράγοντες που την προκαλούν καθώς και στις επιπτώσεις της αστάθειας των τιμών των βασικών αγροτικών προϊόντων σε διεθνές επίπεδο. Στην ενότητα 3 γίνεται λόγος για την διατροφική κρίση που έχει προκύψει από την αύξηση των τιμών των αγροτικών προϊόντων, ενώ παρατίθενται στοιχεία σχετικά με τη σύνθεση του συγκεκριμένου προβλήματος. Ο κανόνας της ζήτησης και της προσφοράς είναι ένας επιπλέον παράγοντας, ο οποίος επηρεάζει καθοριστικά τις τιμές των προϊόντων, καθώς όταν οι όροι της προσφοράς και της ζήτησης είναι σταθεροί ανά έτος ή όταν η ελαστικότητα της ζήτησης και η ελα-στικότητα της προσφοράς είναι σχετικά υψηλή, οι αγορές προϊόντων βιώνουν σταθερότητα στις τιμές των προϊόντων τους. Αντιθέτως, η μεταβλητότητα των τιμών εμφανίζεται κυρίως σε προϊόντα με ασταθείς συνθήκες της προσφοράς και ζήτησης. Επιπλέον, γίνεται εκτενή αναφορά στα βασικά μηνύματα της έκθεση των ΟΟΣΑ-FAO για την δεκαετία 2011-2020. Η ενότητα 4 αναφέρεται στον Νομό Αιτωλοακαρνανίας και γίνεται μία γενικότερη ανασκόπηση της πορείας μερικών εκ των βασικότερων αγροτικών προϊόντων του Νομού μέσα από διαγράμματα. Επιπροσθέτως, γίνεται λόγος και για την Βιολογική Γεωργία- Κτηνοτροφία στον Νομό Αιτωλοακαρνανίας. Τέλος, στην ενότητα 5 θα κλείσουμε με συμπεράσματα και προτάσεις για μελλοντική έρευνα.
Description
Keywords
Μεταβλητότητα, Αγροτικά προϊόντα
Citation