Σχεδιασμός συστήματος έξυπνης στάθμευσης σε κέντρα πόλεων με δυναμική τιμολόγηση των υπηρεσιών

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022-09-20

Authors

Αδάμης, Χρήστος

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Ένα αποδεδειγμένα σημαντικό πρόβλημα στη σύγχρονη εποχή που έχει πολλές αρνητικές συνέπειες για την καθημερινότητα των πολιτών που κατοικούν στα αστικά κέντρα είναι το ζήτημα της δυσκολίας ανεύρεσης ελεύθερης θέσης στάθμευσης. Απόρροια του παραπάνω προβλήματος είναι οι αρνητικές συνέπειες που προκαλούνται στην ποιότητα ζωής των κατοίκων στα αστικά κέντρα και σχετίζονται με οικονομικές παραμέτρους, με τη ρύπανση του περιβάλλοντος, με την κυκλοφοριακή συμφόρηση, με την επιρροή της ψυχολογίας των οδηγών που αναζητούν θέση στάθμευσης και σπαταλούν πολύτιμο χρόνο κατά την διαδικασία αυτή κ.α. Το πρόβλημα αυτό, όπως έχουν δείξει διάφορες έρευνες τείνει να γίνει ολοένα και μεγαλύτερο με την πάροδο των ετών καθώς συντελεί σε αυτό η συνεχής αύξηση του πληθυσμού και των κατόχων οχημάτων καθώς και ο περιορισμός των υφιστάμενων χώρων για στάθμευση είτε λόγω του τύπου δόμησης των πόλεων είτε λόγω ελλιπούς οργάνωσης και απουσίας τεχνολογικών μέσων κατά την διαχείριση των υφιστάμενων συστημάτων στάθμευσης εντός των πόλεων. Παράλληλα, παρά την ύπαρξη συστημάτων και χώρων στάθμευσης είτε επί των οδικών δικτύων είτε σε χώρους και κτιριακές δομές εκτός αυτού, το πρόβλημα σε πολλά αστικά κέντρα παγκοσμίως παραμένει μη αντιμετωπίσιμο και συνεχώς αυξανόμενο. Ορισμένα από τα υφιστάμενα συστήματα στάθμευσης εντός των πόλεων κρίνονται ανεπαρκή με βάση τα παραπάνω και χρίζουν βελτίωσης. Αυτό, δύναται να σχετίζεται είτε με τα τεχνολογικά μέσα που χρησιμοποιούνται για την λειτουργία τους είτε με τον τρόπο διαχείρισης και στρατηγικής τιμολόγησης των θέσεων στάθμευσης. Συνεπώς, στοχεύοντας στην γενικότερη βελτίωση της λειτουργίας των υφιστάμενων συστημάτων κρίνεται αναγκαία η εφαρμογή συστήματος καινοτόμων τεχνολογιών και σύγχρονων συστημάτων πληροφορικής με τον ταυτόχρονο έξυπνο σχεδιασμό διαχείρισης του με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο βάσει των οποίων θα προσαρμόζεται αναλόγως και η λειτουργία του. Με αφορμή λοιπόν όλα τα παραπάνω, στην παρούσα Διπλωματική Διατριβή, προτείνεται ο σχεδιασμός ενός συστήματος έξυπνης στάθμευσης με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής εστιάζοντας κυρίως σε έναν έξυπνο σχεδιασμό διαχείρισης του συστήματος με την δημιουργία μοντέλου δυναμικής τιμολόγησης και την εφαρμογή των κατάλληλων στρατηγικών για την βέλτιστη λειτουργία του. Στόχος της δημιουργίας του παραπάνω συστήματος, είναι η λειτουργία ενός μοντέλου διαχείρισης στάθμευσης που θα παρέχει στο χρήστη ευκολία για την αναζήτηση ελεύθερης θέσης σε αστικά κέντρα βάσει των προτιμήσεων και των χαρακτηριστικών του, σε μια προσπάθεια να μειώνονται τα έξοδα του χρήστη για την ανεύρεση θέσης στάθμευσης. Παράλληλα, το προτεινόμενο σύστημα στοχεύει στην αύξηση των εσόδων για τον φορέα διαχείρισης με την εφαρμογή των κατάλληλων στρατηγικών και βελτιστοποίησης του μοντέλου. Τέλος, πραγματοποιούνται οι απαραίτητες δοκιμές του συστήματος με σενάρια εφαρμογής και γίνεται η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων για να εξαχθούν τα απαραίτητα τελικά συμπεράσματα.

Description

Keywords

Ευφυή συστήματα μεταφορών, Έξυπνη στάθμευση, Δίκτυο των πραγμάτων, Δυναμική τιμολόγηση στάθμευσης, Στρατηγικές τιμολόγησης στάθμευσης, Βελτιστοποίηση

Citation