Σύστημα αντλησιοταμίευσης για το μέσο ελληνικό ξενοδοχείο

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-04-17

Authors

Κοσμόπουλος, Δημήτριος
Σιορίκης, Νικόλαος

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την αποθήκευση της πλεονάζουσας ηλεκτρικής ενέργειας από μια φωτοβολταϊκή εγκατάσταση στο μέσο ελληνικό ξενοδοχείο, με την μέθοδο της αντλησιοταμίευσης. Πιο συγκεκριμένα, ο στόχος της είναι αρχικά να διαστασιολογήσει ένα τέτοιο σύστημα και στην συνέχεια να αποδείξει εάν αυτός ο τρόπος αποθήκευσης ενέργειας είναι εφικτός και οικονομικά βιώσιμος για μικρής κλίμακας εφαρμογές όπως η συγκεκριμένη. Στην αρχή γίνεται εισαγωγή σχετικά με τους τρόπους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το νερό και από τον ήλιο και στην συνέχεια παρουσιάζεται η αντλησιοταμίευση ως μέσο αποθήκευσης ενέργειας, συγκρινόμενη με άλλες μεθόδους. Έπειτα, παρουσιάζονται οι στόχοι των συστημάτων αντλησιοταμίευσης και αναλύονται λεπτομερώς όλα τα δομικά τους μέρη. Στην συνέχεια, αφού διαστασιολογηθεί το μέσο ελληνικό ξενοδοχείο και επιλεχθούν τα φωτοβολταϊκά ως η προτεινόμενη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας που θα παρέχει ισχύ σε αυτό, παρουσιάζεται το ισοζύγιο ισχύος του ξενοδοχείου για διαφορετικές τοπολογίες του συστήματος αντλησιοταμίευσης και πραγματοποιείται η ενεργειακή ανάλυση για κάθε μια από τις τοπολογίες αυτές. Μετέπειτα, υπολογίζεται το συνολικό κόστος της εγκατάστασης παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας, το ετήσιο οικονομικό κέρδος από την λειτουργία του συστήματος και ο χρόνος απόσβεσης της επένδυσης. Παράλληλα γίνεται αξιολόγηση της επένδυσης μέσω του υπολογισμού του σταθμισμένου κόστους ενέργειας. Στο τέλος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της μελέτης και προτείνεται η πιο βιώσιμη λύση. Από την εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας προέκυψε το συμπέρασμα πως η κατασκευή ενός μικρής κλίμακας συστήματος αντλησιοταμίευσης είναι εφικτή και οικονομικά βιώσιμη. Πιο συγκεκριμένα για τα δεδομένα του μέσου ελληνικού ξενοδοχείου, η λύση της τοποθέτησης του άνω ταμιευτήρα σε γειτονικό τεχνητό λόφο και η χρήση αντλίας με σχετικά χαμηλή ισχύ, είναι η ιδανικότερη, καθώς έχει τον μικρότερο χρόνο απόσβεσης και το μεγαλύτερο οικονομικό κέρδος σε βάθος εικοσιπενταετίας, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες εναλλακτικές που προτείνονται.

Description

Keywords

Σύστημα αντλησιοταμίευσης, Φωτοβολταϊκά συστήματα, Αποθήκευση ενέργειας, Κόστος εγκατάστασης, Αξιολόγηση επένδυσης, Σταθμισμένο κόστος ενέργειας

Citation