Σχεδιασμός και αξιολόγηση συστήματος διαχείρισης τουριστικής μονάδας

Thumbnail Image
Date
Authors
Δημητρίου, Δημήτριος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
H συγκεκριμένη διπλωματική εργασία αναφέρεται στη διαδικασία ανά- πτυξης και σχεδιασμού ενός συστήματος διαχείρισης μίας επιχείρη- σης, η οποία στοχεύει στην υποστήριξη ξενοδοχειακών μονάδων. Παρου- σιάζει τα βήματα που ακολουθήθηκαν για την έρευνα, την ανάλυση, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση της συγκεκριμένης εφαρμο- γής. Παρουσιάζονται και συγκρίνονται αντίστοιχες εφαρμογές, γίνεται αναφορά με αιτιολόγηση στο λογισμικό που επιλέχθηκε για την υλοποίηση της εφαρμογής και περιγράφονται οι κύριες μέθοδοι αξιολόγησης πριν γίνει χρήση μίας εξ αυτών. Παράλληλα αναλύεται σε μεγάλο βαθμό ο κώδικας που χρησιμο- ποιήθηκε τόσο για την εφαρμογή όσο και για τον εξυπηρετητή του συστή- ματος και παρουσιάζονται όλες οι βιβλιοθήκες που χρειάστηκαν.
Description
Keywords
Ξενοδοχειακές μονάδες, Επιχειρήσεις, Σύστημα διαχείρησης
Citation