Σχεδιασμός δικτύων εξυπηρέτησης με βάση ιεραρχικά υποδείγματα ανάλυσης χωροθέτησης

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-02-29

Authors

Ρίζου, Παρασκευή

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά τη μελέτη και το σχεδιασμό δικτύων εξυπηρέτησης με βάση ιεραρχικά υποδείγματα χωροθέτησης εγκαταστάσεων. Η χωροθέτηση εγκαταστάσεων είναι ένας τομέας της επιχειρησιακής έρευνας, που σχετίζεται με την εύρεση των βέλτιστων σημείων/περιοχών που μπορεί μια επιχείρηση/οργανισμός να εγκαταστήσει τα κέντρα εξυπηρέτησης/εργοστάσια της με στόχο την υλοποίηση ενός αντικειμενικού σκοπού, όπως τη μεγιστοποίηση του συνολικού κέρδους της επιχείρησης ή την ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους της. Για την επίλυση ενός προβλήματος χωροθέτησης σχεδιάζεται ένα μαθηματικό μοντέλο, το οποίο υλοποιείται πρακτικά με εργαλεία επίλυσης προβλημάτων βελτιστοποίησης (ΑΙΜΜS, CPLEX) και το αποτέλεσμα μπορεί να αξιοποιηθεί από το χρήστη. Κύριος παράγοντας των προβλημάτων χωροθέτησης είναι τα σημεία ζήτησης τα οποία πρέπει να καλυφθούν από πιθανά κέντρα εξυπηρέτησης. Ένα κέντρο εξυπηρέτησης μπορεί να εξυπηρετήσει ένα σημείο ζήτησης όταν βρίσκεται εντός μιας προκαθορισμένης απόστασης. Συγκεκριμένα, στην παρούσα πτυχιακή εργασία έγινε μελέτη των ιεραρχικών μοντέλων ανάλυσης χωροθέτησης, Τα κέντρα εξυπηρέτησης είναι πολλαπλών επιπέδων και παρουσιάζεται μια ιεραρχική σχέση μεταξύ τους, όπου κάθε ανώτερο επίπεδο μπορεί να εκτελέσει περισσότερες υπηρεσίες από τα κατώτερα του επίπεδα. Στα Κεφάλαια 1-2 γίνεται αναλυτική περιγραφή των προβλημάτων χωροθέτησης και των ιεραρχικών υποδειγμάτων, ενώ παρουσιάστηκαν τέσσερα μοντέλα από τη βιβλιογραφία. Στα επόμενα κεφάλαια γίνεται λεπτομερής περιγραφή και αποτύπωση του ιεραρχικού μοντέλου τοποθεσίας-κάλυψης σε συμφόρηση (Hierarchical Queuing Location Set Covering Problem,HIQ-LSCP) και του ιεραρχικού μοντέλου μέγιστης κάλυψης σε συμφόρηση (Hierarchical Queuing Maximal Coverage Location Problem,HIQ-MCLP). Η συμφόρηση υφίσταται όταν ένα νέο αίτημα φτάνει σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης αλλά δε μπορεί να γίνει άμεσα η εξυπηρέτηση του καθώς βρίσκονται σε ουρά άλλα αιτήματα. Έτσι στα δύο αυτά μοντέλα (HIQ-LSCP και HIQMCLP) προστίθεται ο περιορισμός της συμφόρησης, όπου λαμβάνεται υπόψη η πιθανότητα ΄΄α΄΄ να βρίσκεται ένα αίτημα σε ουρά με άλλα β αιτήματα. Αφού μορφοποιήθηκαν τα προβλήματα προτάθηκε η χρησιμοποίηση τους από μια εταιρεία ταχυμεταφορών, όπου μπορεί να αξιοποιήσει ένα ιεραρχικό μοντέλο δύο επιπέδων, όπου το ανώτερο επίπεδο αφορά τα κεντρικά της καταστήματα ενώ το χαμηλότερο επίπεδο να αφορά θυρίδες-δεμάτων. Τέλος, τα δύο αυτά μοντέλα σχεδιάστηκαν και επιλύθηκαν στην πλατφόρμα του AIMMS, ενός εργαλείου επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων βελτιστοποίησης. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται και αναλύονται στο τελευταίο τμήμα της πτυχιακής. Καταληκτικά δίνονται προτάσεις για περαιτέρω έρευνα και επέκταση της πτυχιακής εργασίας.

Description

Keywords

Επιχειρησιακή έρευνα, Βελτιστοποίηση, Ανάλυση χωροθέτησης, Ιεραρχικά υποδείγματα ανάλυσης χωροθέτησης

Citation