Ανάπτυξη ευρύτερης περιοχής της λίμνης Κρεμαστών

Loading...
Thumbnail Image

Date

Authors

Μπιρπιλής, Ιπποκράτης

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής της Λίμνης Κρεμαστών, που αποτελείται από ένα λιμναίο σύστημα και πέντε Δημοτικές Ενότητες των Π.Ε. Ευρυτανίας και Αιτωλ/νίας. Στα αρχικά κεφάλαια της παρούσας πρότασης, συγκεντρώθηκαν, αξιολογήθηκαν (κι όπου απαιτήθηκε) επικαιροποιήθηκαν οι υπάρχουσες μελέτες των οικείων ΟΤΑ (Α’ και Β’ βαθμού), δημιουργώντας έτσι μια βάση δεδομένων, τα οποία να «υπακούνε» σε ορισμένους κανόνες (π.χ. να είναι συμβατά με το Εθνικό και Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο). Συγχρόνως, μέσα από έρευνα και αξιολόγηση των πόρων της περιοχής, εμπλουτίσθηκε το υλικό των υφιστάμενων προτάσεων και δράσεων που την αφορούσαν, λαμβάνοντας υπόψη τον προγραμματισμό και σχεδιασμό των εμπλεκόμενων φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης (ΟΤΑ, Αναπτυξιακές Εταιρείες). Συγκεντρώθηκαν τα κοινωνικο-οικονομικά, αναπτυξιακά, χωροταξικά στοιχεία της περιοχής, καθώς και το απόθεμα των πόρων του πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος, διαμορφώνοντας την σύνθετη φυσιογνωμία της περιοχής. Συγκεντρώθηκαν τα χρηματοδοτικά εργαλεία (πόροι) της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, τόσο των δύο ΠΕΠ όσο και των τομεακών προγραμμάτων (κυρίως του ΠΑΑ 2014-2020). Στόχος της εργασίας είναι ο εντοπισμός σημείων και περιοχών που να μπορούν να αξιοποιηθούν με: - την ένταξη δημοσίων έργων και δραστηριοτήτων με σεβασμό στο περιβάλλον, - την ανάπτυξη και ενίσχυση όλων των τομέων της οικονομίας, μέσω της ανάλυσης των δυνατοτήτων, ευκαιριών, αδυναμιών και κινδύνων (ανάλυση SWOT) που αφορούν την περιοχή, αλλά και της αξιολόγησης αυτής. Η σύνταξη της εργασίας ακολουθεί τη δομή της ανάλυσης / πρότασης. Αφορά μια πολυδιάστατη ανάπτυξη του Ορεινού χώρου, με στόχο την αξιοποίηση των τοπικών πόρων και του ανθρώπινου δυναμικού με την «μόχλευση» των δημοσίων και ιδιωτικών πόρων. Το πρόβλημα που προέκυψε ήταν η διοικητική κατανομή της περιοχής σε δύο διαφορετικές περιφέρειες και τέσσερις καλικρατικούς Δήμους, με διαφορετικά οράματα και στρατηγικές. Παρόλα αυτά, η «σύνθεση» των προτάσεων έγινε με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι επιλέξιμες και στα δύο Περιφερειακά Προγράμματα. Η παρούσα εργασία έχει και πρακτική εφαρμογή, καθώς με ορισμένες προϋποθέσεις, ωρίμαση έργων κ.ά., μπορεί να ληφθεί στα υπόψη των ΟΤΑ της περιοχής για τον άμεσο προγραμματισμό τους στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο, διότι διαθέτει το αναγκαίο υπόβαθρο και την απαιτούμενη τεκμηρίωση.

Description

Keywords

Τοπική ανάπτυξη, Προσέγγιση Leader, Ορεινές περιοχές, Λίμνη Κρεμαστών

Citation