Ασφάλεια τροφίμων και κόστος ποιότητας μονάδων μεταποίησης και συσκευασίας αγροτικών προϊόντων και τροφίμων

Thumbnail Image
Date
Authors
Τσακανίκας, Δημήτριος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η παρούσα μελέτη είχε ως σκοπό να καταδείξει πως τα στελέχη των επιχειρήσεων αντιλαμβάνονται την ορθή εφαρμογή των συστημάτων Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων και τις απαιτήσεις τους καθώς και την αντίληψη που έχουν αναφορικά με το Κόστος Ποιότητας. Σχεδιασμός / Μεθοδολογία / Προσέγγιση: Η έρευνα διεξήχθη σε 18 στελέχη που εκπροσωπούσαν 9 επιχειρήσεις τροφίμων με τη χρήση δύο ερωτηματολογίων. Το μεν πρώτο αφορούσε τη βαθμονόμηση της σπουδαιότητας βασικών παραγόντων ορθής εφαρμογής των Συστημάτων Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων ενώ το δεύτερο την αντίληψη των στελεχών για το Κόστος Ποιότητας. Έγινε περιγραφική στατιστική των αποκρίσεων των ερωτώμενων. Ευρήματα: Η σημαντικότητα των παραγόντων για τη σωστή εφαρμογή Συστημάτων Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων βαθμονομείται σε πολύ υψηλά επίπεδα χωρίς βέβαια να προσεγγίζεται το απόλυτο. Οι επιχειρήσεις σε πολύ σημαντικό ποσοστό προσδιορίζουν το Κόστος Ποιότητας. Υπάρχουν δυσκολίες προσδιορισμού του Κόστους Ποιότητας που δεν κινούνται σε υψηλά επίπεδα αλλά τα οφέλη κρίνονται σημαντικά. Τα Κόστη Πρόληψης και Εκτίμησης κινούνται σε σχετικά υψηλά επίπεδα ενώ τα Κόστη Εσωτερικών και Εξωτερικών Αστοχιών σε χαμηλά. Περιορισμοί Έρευνας / Επιπτώσεις: Το δείγμα της έρευνας είναι αρκετά μικρό. Αρκετά από τα στοιχεία της έρευνας χαρακτηρίζονται από υποκειμενικότητα αφού προέρχονται από στελέχη που διαχειρίζονται τα Συστήματα Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων. Οι απαντήσεις δόθηκαν από στελέχη επιχειρήσεων διαφόρων τμημάτων εντός των επιχειρήσεων και επεξεργάστηκαν από κοινού. Μελλοντικές έρευνες θα πρέπει να σχεδιαστούν ώστε να ξεπεράσουν τους περιορισμούς αυτούς.
Description
Keywords
Συστήματα ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων, Κόστος ποιότητας
Citation