Η ουράνωση του πλευρικού /l/ και του ρινικού /n/ στη διάλεκτο της Πάτρας : μια φωνολογική διαλεκτική μελέτη

Thumbnail Image
Date
2023-01-12
Authors
Αβραμοπούλου, Ελένη
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Στην παρούσα εργασία επιχειρώ μέσω έρευνας μια λεπτομερή μελέτη και παρουσίαση του φωνολογικού φαινομένου της ουράνωσης στη διάλεκτο της Πάτρας. Η μελέτη αυτή γίνεται στο πλαίσιο της Συγχρονικής Διαλεκτολογίας, χρησιμοποιώντας μεθοδολογικά εργαλεία συλλογής και ανάλυσης υλικού από την Κοινωνική Διαλεκτολογία και την Ακουστική Φωνητική αντίστοιχα. Συγκεκριμένα, το κύριο φωνολογικό χαρακτηριστικό της διαλέκτου που εντοπίζεται και μελετάται είναι η ουράνωση του πλευρικού /l/ του ρινικού /n/ και μπροστά από το υψηλό φωνήεν /i/. Επίσης, επιχειρώ να ελέγξω αν η ουράνωση ως ελεύθερη ποικιλία (δηλαδή πριν από το /i/) πραγματώνεται φωνητικά με τον ίδιο τρόπο με την υποχρεωτική ουράνωση πριν από ημίφωνο /j/, δεδομένου ότι αποτελούν διαφορετικά φαινόμενα. Παράλληλα, διερευνώ αν άλλοι φωνητικοί/φωνολογικοί παράγοντες παίζουν σημαντικό ρόλο στη φωνητική πραγμάτωση των δύο φωνολογικών μονάδων. Για τη μελέτη του φαινομένου η συλλογή του υλικού γίνεται μέσω ηχογράφησης φυσικών ομιλητών της διαλέκτου της Πάτρας. Η ανάλυση του ηχογραφημένου υλικού γίνεται μέσω του ακουστικού εργαλείου PRAAT για τη μέτρηση των Hertz που πραγματώνονται τα ουρανικά και τα φατνιακά φωνήματα και τη σύγκριση των συχνοτήτων συντονισμού που μπορούν να περιγράψουν με πολύ μεγάλη ακρίβεια τον τόπο παραγωγής των [+ αντηχητικών] συμφώνων. Στόχος είναι αφενός να γίνει η σύγκριση των ουρανικών τόσο μεταξύ τους όσο και με τις αντίστοιχες φατνιακές πραγματώσεις με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και αφετέρου να προσδιοριστούν τυχόν παράγοντες που συμβάλουν στο φαινόμενο αυτό.
Description
Keywords
Φωνολογία, Ουράνωση, Διάλεκτος της Πάτρας
Citation