Μελέτη και ανάπτυξη συστήματος κατηγοριοποίησης διαλόγων χρηστών σε ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα με τεχνικές μηχανικής μάθησης

Thumbnail Image
Date
Authors
Παπασταύρος, Κυριάκος Νικόλαος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Στη παρούσα εργασία επιχειρήθηκαν τεχνικές μοντελοποίησης σε φόρουμ συζήτησης των Μαζικών Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων (MOOCs). Συγκεκριμένα, εφαρμόστηκε η τεχνική της μοντελοποίησης θεμάτων με την χρήση δυο αλγορίθμων μηχανικής μάθησης. Μελετώνται ο αλγόριθμος Latent Dirichlet Allocation και ο αλγόριθμος Correlation Explanation. Επιπλέον, έγινε σύγκριση των δυο αλγορίθμων με τρεις διαφορετικούς τρόπους βασιζόμενοι στην συνοχή των θεμάτων. Αφενός, πραγματοποιήθηκε ποσοτική αξιολόγηση των δυο αλγορίθμων με βάση τις μετρικές αξιολόγησης Pointwise Mutual Information, Normalized Pointwise Mutual Information, Google Title Matches - Google Log Hits Matches και αφετέρου διεξήχθη ποιοτική αξιολόγηση των αλγορίθμων με βάση την ανθρώπινη κρίση μέσα από συνεντεύξεις. Επιπροσθέτως, στη παρούσα μελέτη προτείνεται ένας αλγόριθμος που εκχωρεί αυτόματα τίτλους στα θέματα που αποδίδουν οι μέθοδοι μηχανικής μάθησης. Στα πλαίσια υλοποίησης αυτών των αλγορίθμων και μετά από διαγωνοποίηση των εκφερόμενων αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τις μεθόδους σύγκρισης , αποδεικνύεται ότι ο αλγόριθμος CorEx είναι πιο αποδοτικός από τον αλγόριθμο LDA. Η προτεινόμενη μέθοδος εκχώρησης τίτλου, μέσα από επαναλαμβανόμενα πειράματα και ανθρώπινη αξιολόγηση, έδειξε ότι προσφέρει σημαντική πληροφορία στον ερευνητή. Συμπερασματικά, η παρούσα έρευνα βοηθάει στην κατασκευή ενός εργαλείου που θα ενισχύσει την αποδοτικότερη περιήγηση στα φόρουμ συζήτησης (MOOCs).
Description
Keywords
Μηχανική μάθηση, Τεχνικές μοντελοποίησης
Citation