Ολοκληρωμένο σύστημα απεικόνισης κινδύνων πλημμυρών

Thumbnail Image
Date
2010-04-19T09:38:59Z
Authors
Νάκος, Βασίλειος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Στην παρούσα διπλωματική εργασία υλοποιήθηκε ένα ολοκληρωμένο σύστημα απεικόνισης κινδύνων πλημμυρών για τον ποταμό Ευρώτα. Η εργασία χωρίζεται σε δύο ενότητες: την Ενότητα 1, Θεωρητικό Πλαίσιο και την Ενότητα 2, Υλοποίηση. Στην Ενότητα 1 αρχικά παρουσιάζονται κάποια εισαγωγικά στοιχεία. Πιο συγκεκριμένα, δίνεται ο ορισμός της πλημμύρας και των αιτίων που την προκαλούν. Στην συνέχεια γίνεται μία αναφορά σε διαχρονικά προβλήματα και στις έννοιες του κινδύνου και της κρίσης, καθώς επίσης στους τρόπους αντιμετώπισης τους από τους αρμόδιους φορείς. Έπειτα γίνεται μία αναφορά στις σύγχρονες ανάγκες. Συνεχίζουμε με την ανάλυση των αισθητήρων που χρησιμοποιούνται στο ποταμό και πως αξιοποιείται το σύστημα λήψης αποφάσεων. Επίσης αναλύουμε τα γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα, τις αρχιτεκτονικές τους , τον τρόπο ανάπτυξη τους καθώς επίσης και την ανάγκη ύπαρξης τους στο διαδίκτυο. Λίγο πριν τελειώσουμε κάνουμε μία αναφορά στις τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε και παραθέτουμε και μερικά στατιστικά στοιχεία .Τέλος δίνουμε μερικά παραδείγματα παρόμοιων έργων και των κυριοτέρων υπηρεσιών που προσφέρουν Στην Ενότητα 2 περιγράφεται η δικτυακή πύλη που υλοποιήθηκε, πληρώντας όλες τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από την Ενότητα 1. Πιο συγκεκριμένα γίνεται αναφορά στις δικτυακές υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν, τον τρόπο που λειτουργούν καθώς επίσης και μερικές φορές επεξηγούνται κάποια σημαντικά κομμάτια κώδικα.
Description
Keywords
Συστήματα λήψης αποφάσεων, Πλημμύρες
Citation