Νεφοϋπολογιστική : υιοθέτηση από επιχειρήσεις και κυβερνήσεις

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Authors

Ρουγγέρης, Κωνσταντίνος

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Το Cloud Computing («νεφοϋπολογιστική» ή «υπολογιστικό νέφος») έχει μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο οργανισμοί καταναλώνουν υπηρεσίες τεχνολογίας όπως κανένα άλλο πρόσφατο πρότυπο. Αντανακλά ένα ευρύ, συνεχώς εξελισσόμενο οικοσύστημα υπηρεσιών και μεθοδολογιών που έχουν δημιουργήσει νέα καταναλωτικά και επιχειρηματικά μοντέλα, με αντίκτυπο τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Την τελευταία μιάμιση δεκαετία, ο κλάδος των υπηρεσιών πληροφορικής και η ακαδημαϊκή κοινότητα στοχεύουν να συλλάβουν την πρωτοποριακή ανέλιξη του cloud, προσεγγίζοντάς το τόσο από μηχανολογικό, όσο και από επιχειρηματικό πρίσμα. Ωστόσο, η ευρύτητα χρήσης και η διασημότητα που απέκτησε ο όρος, το πλήθος των αλληλένδετων τεχνολογικών εννοιών που εμπλέκονται, τα διαφορετικά μοντέλα ανάπτυξης και οι πολλές περιπτώσεις χρήσης, έχουν αποτελέσει προκλήσεις προς την καθιέρωση μιας καθολικής αντίληψης για το cloud και σε ορισμένες περιπτώσεις τη συνεκτική και αποτελεσματική περιγραφή του. Νωρίς και πριν ακόμη επινοηθεί ο όρος “cloud”, η ακαδημαϊκή κοινότητα έκανε σταδιακά βήματα προς τον καλύτερο προσδιορισμό και τη μέτρηση του αντίκτυπου σε μια ποικιλία περιπτώσεων χρήσης. Ταυτόχρονα, κυβερνητικά όργανα όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν υποστηρίξει την υιοθέτησή του σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, αναγνωρίζοντας την ανάγκη τυποποίησης προκειμένου αυτή να επιταχυνθεί. Αυτή η διδακτορική διατριβή εξετάζει την υιοθέτηση του cloud computing χρησιμοποιώντας πρωτογενή δεδομένα με βάση τη διαθέσιμη βιβλιογραφία, σε δύο διαφορετικά σενάρια: στον ιδιωτικό τομέα από επιχειρήσεις και οργανισμούς και στον δημόσιο από τις εθνικές κυβερνήσεις. Η πρώτη περίπτωση χρήσης που εξετάζουμε εστιάζει στην υιοθέτηση του cloud computing από επιχειρήσεις. Αξιοποιούμε πρωτογενή δεδομένα από τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών, για να ελέγξουμε και να ποσοτικοποιήσουμε τους - ήδη διατυπωμένους από την βιβλιογραφία - παράγοντες κινήτρων υιοθέτησης cloud, και να διερευνήσουμε επιπλέον ευρήματα, όπως η κατάταξή τους ή άλλες στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ τους. Στη δεύτερη περίπτωση χρήσης, εστιάζουμε στη χρήση του cloud από τις κυβερνήσεις ως μέρος εθνικής στρατηγικής, χρησιμοποιώντας πρωτογενή δεδομένα από αξιωματούχους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια προσπάθεια να επεκτείνουμε τον υπάρχοντα ορισμό του «GovCloud» και να προσφέρουμε μια νέα χρηστική ταξινομία αποτελούμενη από τρία μοντέλα.

Description

Keywords

Υπολογιστικό νέφος, Υιοθέτηση υπολογιστικού νέφους

Citation