Ανάλυση ελλεβρίνης σε αποξηραμένες ρίζες του φυτού Helleborus odorus ssp cyclophyllus με υγρή χρωματογραφία υψηλής επίδοσης

Thumbnail Image
Date
Authors
Παπασπύρος, Ευάγγελος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η ελλεβρίνη είναι μια από τις σπουδεότερες ενώσεις που απαντώνται στις ρίζες του ελλέβορου (Ηelleborus odorus ssp. cyclophyllus). Ανήκει στην κατηγορία των καρδιοτονωτικών στεροειδών, ενώσεις με μεγάλο βιολογικό ενδιαφέρον. Έχει βρεθεί ότι η ένωση αυτή έχει αντιμικροβιακή και αντικαρκινική δράση. Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζεται μια νέα μέθοδος ανάλυσης της ελλεβρίνης σε αποξηραμένες ρίζες ελλέβορου με Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Επίδοσης (Ηigh Performance Liquid Chromatography, HPLC) μετά από εκχύλιση του δείγματος σε μεθανόλη και προκαθαρισμό του εκχυλίσματος με τη μέθοδο της Eκχύλισης σε Στερεή Φάση (SPE). Μελετήθηκε η εκχύλιση της ελλεβρίνης από αποξηραμένες ρίζες ελλέβορου α) με μίγμα MeOH:H2O, 80:20 (v/v) και β) με νερό σε θερμοκρασία δωματίου, 50 οC, 100 οC και σε λουτρό υπερήχων. Ο προκαθαρισμός του δείγματος επιτεύχθηκε σε φύσιγγες Oasis® HLB, αφού επιλέχθηκε το κατάλληλο σύστημα εκλουτών και υπολογίστηκε η ανάκτηση της ελλεβρίνης (ανάκτηση=105.29%, bias= 5.29%). H ανάλυση της ελλεβρίνης πραγματοποιήθηκε σε στήλη ανάστροφης φάσης Supelcosil LC-8, κινητή φάση ΑcN:H2O, 20:80 (v/v) και ανίχνευση στα 296 nm. Η μέθοδος έδειξε καλή γραμμικότητα από τα 2.5 έως τα 100 μg/mL (R2=0.98753) και καλή επαναληψιμότητα (sr=5.2%) και αναπαραγωγιμότητα (sr=9.9%). Τα όρια ανίχνευσης και ποσοτικοποίησης ήταν 0.64 και 2.12 μg/mL, αντίστοιχα. Το ποσοστό ελλεβρίνης στις αποξηραμένες ρίζες ελλέβορου βρέθηκε ότι είναι 0.75% κ.β.
Description
Keywords
Καρδιοτονωτικά στεροειδή, Ελλεβρίνη, Helleborus odorus ssp. cyclophyllus, Εκχύλιση σε στερεή φάση (SPE), Yγρή χρωματογραφία υψηλής επίδοσης με ανάστροφη φάση (RP-HPLC)
Citation