Η επίδραση της θρέψης στην επασβέστωση των καρδιακών βαλβίδων σε ασθενείς με τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια υπό εξωνεφρική κάθαρση

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-06-07

Authors

Πλυτζανοπούλου, Πετρίνη

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Στην 1η εργασία, η επασβέστωση των καρδιακών βαλβίδων αορτής και μιτροειδούς εκτιμήθηκε με την χρήση της υπερηχοκαρδιογραφίας δύο διαστάσεων (Β-mode απεικόνιση) σε 42 σταθεροποιημένους ασθενείς ηλικίας 73 ετών μεσοσταθμικά, που υποβάλλονταν σε 4-ωρη αιμοκάθαρση 3 φορές εβδομαδιαία Το επίπεδο θρέψης των ασθενών αξιολογήθηκε με τη χρήση του τροποποιημένου δείκτη SGA (Υποκειμενική-Σφαιρική-Εκτίμηση), με την ανάλυση σύστασης του σώματος μέσω της βιοηλεκτρικής εμπέδησης. Επίσης εκτιμήθηκαν και αρκετές βιοχημικές παράμετροι του αίματος κάποιες ως δείκτες θρέψης και κάποιες ως δυνητικοί παράγοντες κινδύνου επασβέστωσης. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν πως το 50% των ασθενών εμφάνιζε επασβέστωση της μιτροειδούς, το 38% της αορτικής και 16.7% και στις 2 βαλβίδες. Η προχωρημένη ηλικία, τα αυξημένα επίπεδα CRP, και η μειωμένη τιμή του κλάσματος αλβουμίνης/ολικών λευκωμάτων έδειξαν σημαντικά θετική προβλεπτική ικανότητα βαλβιδικής επασβέστωσης μετρίου-σοβαρού βαθμού. Επίσης, η γωνία φάσης ως δείκτης θρέψης, στη μονοπαραγοντική ανάλυση στους ασθενείς με μετρίου-σοβαρού βαθμού βαλβιδική επασβέστωση είχε στατιστικά σημαντική μικρότερη τιμή συγκριτικά με τους ασθενείς που δεν είχαν καθόλου ή είχαν ηπίου βαθμού βαλβιδική επασβέστωση. Ωστόσο, ως προγνωστικός δείκτης σοβαρής επασβέστωσης έδειξε οριακή σημαντικότητα και χαμηλή ειδικότητα πιθανώς λόγω του μικρού δείγματος ασθενών. Πιο συγκεκριμένα, στην πολυπαραγοντική ανάλυση φάνηκε πως η προχωρημένη ηλικία (άνω των 76.5 ετών, OR: 9.56 p=0.015), και η συγκέντρωση της C αντιδρώσας πρωτεΐνης CRP > 3.5 mg/dl (OR: 9.26 p=0.016), αύξαναν σημαντικά την πιθανότητα παρουσίας μέτριας-σοβαρής βαλβιδικής επασβέστωσης. Στην ROC ανάλυση ο λόγος αλβουμίνης/ολικές πρωτεΐνες πλάσματος χαμηλότερος περίπου της κατώφλιας τιμής 0.5 σχετίζονταν θετικά με την εμφάνιση βαλβιδικής επασβέστωσης με 77% ευαισθησία και 71% ειδικότητα (p=0.012). Στην 2η εργασία, η επασβέστωση των βαλβίδων της αορτικής και μιτροειδούς της καρδιάς εκτιμήθηκε με την χρήση της υπερηχοκαρδιογραφίας δύο διαστάσεων (Β-mode απεικόνιση) σε 130 σταθεροποιημένους ασθενείς ηλικίας 66 ετών μεσοσταθμικά, που υποβάλλονταν σε 4-ωρη αιμοκάθαρση 3 φορές εβδομαδιαία. Η σκελετική μυϊκή μάζα εκτιμήθηκε βάση της μαθηματικής φόρμουλας του τροποποιημένου Δείκτη κρεατινίνης και η μυϊκή δύναμη με τη χρήση του δυναμόμετρου χειρός στο χέρι χωρίς την αρτηριοφλεβική προσπέλαση. Σκοπός της μελέτης ήταν να εξεταστεί ο δείκτης κρεατινίνης ως πιθανός προβλεπτικός δείκτης σαρκοπενίας στους εν λόγω ασθενείς. Εκτιμήθηκαν επίσης, παράμετροι ανθρωπομετρίας, θρέψης, παχυσαρκίας για την διερεύνηση πιθανών συσχετίσεων με τις παραμέτρους της σαρκοπενίας. Η πολυπαραγοντική ανάλυση έδειξε πως ο αυξανόμενος συνολικός χρόνος αιμοκάθαρσης είχε σημαντική αρνητική συσχέτιση με την μυϊκή δύναμη (β= -0.53, p=0.001) ενώ ο δείκτης κρεατινίνης είχε σημαντική θετική συσχέτιση με την μυϊκή δύναμη (β=2.05, p<0.001) και η οποία εξακολουθούσε να παραμένει σημαντική κατόπιν στάθμισης διαφόρων συγχυτικών παραγόντων. Στην 3η εργασία, η επασβέστωση των βαλβίδων της αορτικής και μιτροειδούς της καρδιάς και η διαστολική δυσλειτουργία εκτιμήθηκε με την χρήση της υπερηχοκαρδιογραφίας δύο διαστάσεων (Β-mode απεικόνιση) σε 130 σταθεροποιημένους ασθενείς ηλικίας 66 ετών μεσοσταθμικά, που υποβάλλονταν σε 4-ωρη αιμοκάθαρση 3 φορές εβδομαδιαία στη μονάδα Η εκτίμηση θρέψης, παχυσαρκίας, και παραμέτρων σαρκοπενίας και φλεγμονής πραγματοποιήθηκε με την χρήση ανθρωπομετρίας, καθώς και με τις μετρήσεις διαφόρων βιοχημικών και κλινικών δεικτών. Παράμετροι θρέψης, παχυσαρκίας και σαρκοπενίας δεν έδειξαν να διαφέρουν μεταξύ των ασθενών με βαλβιδική και μη- βαλβιδική επασβέστωση. Η ηλικία ≥ 65 ετών (PR: 1.47, p=0.012), η διαστολική δυσλειτουργία (PR: 2.31, p=0.005), η υψηλή τιμή του λόγου CRP/αλβουμίνη πλάσματος (PR: 1.46, p=0.01), και η τιμή της περιμέτρου του μέσου του βραχίονα <26 εκατοστά (PR: 1.37, p=0.03), σχετίζονταν με αυξημένο επιπολασμό της επασβέστωσης της αορτικής βαλβίδας, ενώ η διαστολική δυσλειτουργία (PR: 1.47, p=0.012), η υψηλή τιμή του λόγου CRP/αλβουμίνη πλάσματος (PR: 1.56, p=0.02), και η τιμή της περιμέτρου του μέσου του βραχίονα <26 εκατοστά (PR: 1.52, p=0.01), σχετίζονταν με αυξημένο επιπολασμό της επασβέστωσης της μιτροειδούς βαλβίδας. Οι παράγοντες ηλικία ≥ 65 ετών (PR: 1.33, p=0.028), η διαστολική δυσλειτουργία (PR: 1.72, p=0.01), η υψηλή τιμή του λόγου CRP/αλβουμίνη πλάσματος (PR: 1.53, p=0.003), και η τιμή της περιμέτρου του μέσου του βραχίονα <26 εκατοστά (PR: 1.40, p=0.006), σχετίζονταν θετικά με την παρουσία επασβέστωσης σε οποιαδήποτε βαλβίδα της καρδιάς. Συνεπώς, η προχωρημένη ηλικία (άνω των 65 ετών) η διαστολική δυσλειτουργία, η υψηλή τιμή του λόγου CRP/αλβουμίνη πλάσματος ως δείκτης του συνδρόμου υποθρεψίας-φλεγμονής και πιο συγκεκριμένα τιμή του λόγου αυτού μεγαλύτερη της κατωφλιακής 0.61 με 70% ευαισθησία και ειδικότητα, καθώς και η περίμετρος του μέσου του βραχίονα <26 εκατοστά, ως πιθανός δείκτης δυσμεταβολικής μυϊκής μάζας, φαίνονται ως ισχυροί παράγοντες πρόβλεψης της επασβέστωσης των καρδιακών βαλβίδων στους ασθενείς υπό αιμοκάθαρση.

Description

Keywords

Βαλβιδική επασβέστωση, Αιμοκάθαρση, Υποθρεψία, Φλεγμονή, Σαρκοπενία, Παχυσαρκία

Citation