Μέτρηση ηλεκτρικών γειώσεων

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-06-04

Authors

Μαυροπόδης, Κωνσταντίνος

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η συνεισφορά στην πειραματική μελέτη της επίδρασης του μικροεδάφους και των εποχικών μεταβολών, όπως η θερμοκρασία και η βροχόπτωση, στη συμπεριφορά συστημάτων γείωσης. Για την επίτευξη της μελέτης αυτής, διεξάγονταν μία με δύο φορές την εβδομάδα, κατά μέσο όρο, για 8 μήνες μετρήσεις εντός του χώρου του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Πατρών, της αντίστασης γείωσης τριών χάλκινων ράβδων - ηλεκτροδίων γείωσης μήκους 1,5m, εκ των οποίων το πρώτο είναι εμβαπτισμένο σε μαλακό & κοσκινισμένο χώμα απαλλαγμένο από πετρώματα, το δεύτερο είναι εμπηγμένο σε φυσικό βραχώδες έδαφος, ενώ το τρίτο είναι εμβαπτισμένο σε βελτιωτικό υλικό γειώσεων ΤΕΡΑΦΙΛ, το οποίο όμως έχει απορροφηθεί εξ’ ολοκλήρου από το έδαφος. Ύστερα από κατάλληλη επεξεργασία των μετρήσεων που ελήφθησαν, τα αποτελέσματα παρουσιάζονται λεπτομερώς, σε μορφή γραμμικών διαγραμμάτων σε συνάρτηση με την ημερομηνία, την περιβαλλοντική θερμοκρασία, καθώς και με το ύψος της βροχής. Μέσω της μελέτης των αποτελεσμάτων των μετρήσεων προκύπτουν σημαντικά συμπεράσματα σχετικά με τη μεταβολή της αντίστασης γείωσης των ηλεκτροδίων, σε συνάρτηση με το χρόνο, διερευνώνται οι παράγοντες που την επηρεάζουν, όπως είναι το ύψος βροχής, η συχνότητα των βροχοπτώσεων, οι εποχικές και καιρικές μεταβολές, η περιεκτικότητα (%) του εδάφους σε υγρασία και η χρήση βελτιωτικών υλικών γειώσεων. Τέλος, προτείνονται τρόποι επέκτασης της μελέτης που διεξάχθηκε σε αυτήν την εργασία, οι οποίοι περιλαμβάνουν συγκέντρωση παραπάνω πληροφοριών και παραμέτρων του περιβάλλοντος και του εδάφους, καθώς και σκέψεις για το πως τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να διευκολύνουν τον ηλεκτρολόγο μηχανικό στην προσπάθειά του για επίτευξη χαμηλής αντίστασης γείωσης. Ειδικότερα η διπλωματική αυτή εργασία αποτελείται από τα εξής κεφάλαια: Στο κεφάλαιο 1 αναφέρεται η βασική ορολογία και οι βασικές αρχές που διέπουν τα συστήματα γείωσης. Επιπλέον παρουσιάζονται τα είδη των ηλεκτροδίων γείωσης και οι διατάξεις που υπάρχουν, καθώς και η Θεμελιακή γείωση με όλες τις λεπτομέρειες κατασκευής της. Δίνεται επίσης ο ορισμός της αντίστασης γείωσης και παρουσιάζονται οι μέθοδοι μέτρησης της τιμής της. Στο κεφάλαιο 2 περιγράφεται η έννοια και ο ορισμός της ειδικής αντίστασης εδάφους. Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι παράγοντες που την επηρεάζουν και γίνεται αναφορά σε όλους τους δυνατούς τρόπους μέτρησης της. Τέλος γίνεται μια σύγκριση των τρόπων μέτρησης αυτών. Στο κεφάλαιο 3 γίνεται αναφορά στα βελτιωτικά υλικά γειώσεων και στις βασικές αρχές που τα διέπουν. Επίσης παρουσιάζεται το βελτιωτικό που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα διπλωματική εργασία. Στο κεφάλαιο 4 αναφερόμαστε στα όρια ασφάλειας που πρέπει να πληροί ένα σύστημα γείωσης. Αναλύεται η αντίσταση του ανθρώπινου σώματος για τις διάφορες διαδρομές του ρεύματος, καθώς και οι παράγοντες που επιδρούν στην περίπτωση ηλεκτροπληξίας. Τέλος, με την βοήθεια των ισοδύναμων κυκλωμάτων κατά την διάρκεια του βραχυκυκλώματος δίνονται τα επιτρεπτά όρια τάσης επαφής και βηματικής τάσης. Στο κεφάλαιο 5 περιγράφεται η διεξαγωγή του πειράματος με αναφορά στην εγκατάσταση και στην διαδικασία μέτρησης των ηλεκτροδίων. Στην συνέχεια γίνεται επεξεργασία των μετρήσεων με χρήση διαγραμμάτων. Τελικά καταλήγουμε σε χρήσιμα συμπεράσματα και γίνονται κάποιες προτάσεις για προέκταση της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας. Τέλος, η διπλωματική εργασία ολοκληρώνεται με το Παράρτημα, στο οποίο δίνονται αναλυτικά οι πίνακες με τα μετεωρολογικά δεδομένα την περίοδο που πάρθηκαν οι μετρήσεις.

Description

Keywords

Ηλεκτρικές γειώσεις, Μέτρηση γειώσεων

Citation