Δυναμικοί οδικοί χάρτες τεχνολογίας : συνδυάζοντας τους οδικούς χάρτες τεχνολογίας με την προσομοίωση δυναμικών συστημάτων

Thumbnail Image
Date
2023-02-24
Authors
Γραμματικόπουλος, Χρυσοβαλάντης - Παναγιώτης
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Οι Οδικοί Χάρτες Τεχνολογίας (ΟΧΤ) αποτελούν ένα εργαλείο και μια μεθοδολογία για τη σύνδεση των αποφάσεων που αφορούν την τεχνολογία και τις επενδύσεις με τους επιχειρηματικούς στόχους, υποστηρίζοντας τόσο τη στρατηγική διαχείριση, όσο και την καινοτομία στους οργανισμούς. Η οδική χαρτογράφηση, ως διαδικασία, είναι δυναμική και το αποτέλεσμα της απαιτεί συνεχή αναθεώρηση και προσαρμογή στις συνθήκες που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις από το εξωτερικό περιβάλλον. Σκοπό της παρούσας εργασίας αποτέλεσε η παρουσίαση και ανάλυση βασικών ζητημάτων που σχετίζονται με τους δυναμικούς ΟΧΤ, εστιάζοντας δηλαδή στον συνδυασμό των ΟΧΤ και της προσομοίωσης δυναμικών συστημάτων. Το θέμα καλύφθηκε μέσω της ανασκόπησης της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας σε θέματα όπως οι βασικές έννοιες της συστημικής δυναμικής, η μοντελοποίηση και προσομοίωση των δυναμικών συστημάτων, η διαδικασία της οδικής χαρτογράφησης τεχνολογίας, η ιστορία των ΟΧΤ, τα στάδια ανάπτυξης τους και ο συνδυασμός τους με την προσομοίωση των δυναμικών συστημάτων και τον προγραμματισμό σεναρίων. Διαπιστώνεται πως όλα τα στοιχεία ενός ΟΧΤ, όπως οι συνθήκες της αγοράς, τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και οι τεχνολογίες θα πρέπει να εξετάζονται από δυναμική άποψη και να ενσωματώνονται στην προσομοίωση δυναμικής του συστήματος. Επιπρόσθετα, οι ΟΧΤ που βασίζονται σε σενάρια παρέχουν μια ολοκληρωμένη βάση για τον σχεδιασμό τεχνολογιών και καινοτομιών και στην ουσία αντιπροσωπεύουν μια μέθοδο τεχνολογικής πρόβλεψης που επιτρέπει στους οργανισμούς να αναλύουν τεχνολογίες σε πολύ δυναμικά περιβάλλοντα και να αναπτύσσουν τεχνολογίες με υψηλές δυνατότητες. Οι εταιρείες επωφελούνται έτσι από τη συνεχή παρακολούθηση των αλλαγών του περιβάλλοντος, που ασκούν επίδραση στην τεχνολογία τους και προσαρμόζονται κατάλληλα, σε σχέση με τους στόχους τους. Προκειμένου τέτοιες διαδικασίες να εφαρμοστούν και στην πράξη, είναι απαραίτητο να συνταχθούν κατευθυντήριες γραμμές για την πρακτική της δυναμικής οδικής χαρτογράφησης, ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία εφαρμογής και υιοθέτησης της από τις επιχειρήσεις και οργανισμούς.
Description
Keywords
Οδικοί χάρτες τεχνολογίας, Συστημική δυναμική, Συστημική σκέψη, Δυναμικοί οδικοί χάρτες τεχνολογίας
Citation