Προσδιορισμός επικινδυνότητας έναντι εδαφικής ρευστοποίησης βάσει αποτελεσμάτων δοκιμών MASW

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-02-29

Authors

Γιαννακόπουλος, Νικόλαος

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζεται στον προσδιορισμό της επικινδυνότητας έναντι εδαφικής ρευστοποίησης με χρήση των αποτελεσμάτων της δοκιμής Multichannel Analysis of Surface Waves (MASW) σε περιοχές όπου υπήρξε εκδήλωση του φαινομένου στην Θεσσαλία έπειτα από την σεισμική ακολουθία του Μαρτίου 2021. Η εργασία ξεκινά με μια εισαγωγή στο θεωρητικό υπόβαθρο της ρευστοποίησης και συνεχίζει με βιβλιογραφική ανασκόπηση των μεθόδων προσδιορισμού της, από γεωφυσικές δοκιμές. Εκτενέστερη αναφορά γίνεται για την μεθοδολογία αξιοποίησης της ταχύτητας διάδοσης εγκαρσίων κυμάτων, VS, για τον υπολογισμό της επικινδυνότητας εμφάνισης ρευστοποίησης. Στην συνέχεια παρέχεται αναλυτική περιγραφή των γεωλογικών χαρακτηριστικών, των σεισμολογικών δεδομένων και των επαγόμενων δομικών βλαβών της περιοχής μελέτης. Έπειτα παρουσιάζονται αναλυτικά οι θέσεις εμφάνισης ρευστοποίησης στην περιοχής ενδιαφέροντος, καθώς και οι θέσεις στις οποίες πραγματοποιήθηκαν οι δοκιμές MASW. Τέλος παρατίθενται τα αποτελέσματα υπολογισμού της επικινδυνότητας εμφάνισης ρευστοποίησης και πραγματοποιείται αξιολόγησή τους με βάση τις επί τόπου παρατηρήσεις

Description

Keywords

Εδαφική ρευστοποίηση, Ταχύτητα διάδοσης διατμητικών κυμάτων, Σεισμική ακολουθία Θεσσαλίας

Citation