Προοπτική κλινική μελέτη της χρήσης αεροθαλάμων επικαλυμμένων με πακλιταξέλη για την αντιμετώπιση των συμπτωματικών στενώσεων κεντρικών φλεβών σε κυκλώματα αιμοκάθαρσης

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-04-12

Authors

Παπαδημάτος, Παναγιώτης

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Σκοπός: Η σύγκριση της πρωτογενούς βατότητας ανάμεσα στη χρήση μπαλονιών επικαλυμμένων με πακλιταξέλη και της συμβατικής αγγειοπλαστικής σε συμπτωματικές κεντρικές φλεβικές στενώσεις σε αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς. Υλικά και Μέθοδος: Σε ένα διάστημα 20 μηνών, 40 αιμοκαθαιρόμενοι ασθενείς (19/40 με αυτόλογη αρτηριοφλεβική επικοινωνία [AVFs] και 21/40 με ετερόλογη αρτηριοφλεβική επικοινωνία [AVGs]) τυχαιοποιήθηκαν προκειμένου να υποβληθούν σε αγγειοπλαστική είτε με PCB (ομάδα PCB, n=20; 14/20 άρρενες; ηλικίας: 56.7) είτε συμβατική αγγειοπλαστική (ομάδα CBA, n=20; 15/20 άρρενες; ηλικίας: 57). Υπήρχαν 15/20 επαναστενωτικές βλάβες στην ομάδα PCB και 12/20 στην ομάδα CBA. Σε 25/40 περιπτώσεις στους ασθενείς είχε παλαιότερα τοποθετηθεί κεντρικός φλεβικός καθετήρας ομόπλευρα. Πρωτεύον καταληκτικό σημείο ήταν η σύγκριση του ελεύθερου από κλινική επανεπέμβαση χρόνου (intervention free period, IFP) της ίδιας βλάβης στους 6 μήνες, ενώ δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία αποτελούσαν τα ποσοστά επιπλοκών κατά την περίοδο της παρακολούθησης και η ταυτοποίηση παραγόντων που επηρεάζουν την IFP. Αποτελέσματα: Η μέση IFP ήταν σημαντικά καλύτερη υπέρ της ομάδας PCB (ομάδα PCB: 179 ημέρες έναντι ομάδα CBA: 124.5 ημέρες, P = .026). Η μέση περίοδος παρακολούθησης ήταν 180 ημέρες (εύρος, 5-479). Δεν υπήρξε σημαντική διαφορά ανάμεσα σε AVGs και AVFs (P = .17), σε de novo και επαναστενωτικές βλάβες (P = .33), ούτε σε περιπτώσεις προηγούμενης τοποθέτησης καθετήρα (P = .21). Δεν παρατηρήθηκαν επιπλοκές κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης. Σε περιπτώσεις επαναστενωτικών βλαβών στην ομάδα PCB, ενώ η διαχρονική σύγκριση ανάμεσα στις δυο θεραπείες ανέδειξε σημαντική διαφορά υπέρ της θεραπείας με PCB (μέση IFP στην ομάδα PCB 177 ημέρες έναντι 91 ημέρες στην ομάδα CBA; P = .01). Συμπεράσματα: Σε αυτήν την τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη (Randomized Control Trial, RCT), τα PCBs εμφάνισαν σημαντικά καλύτερα ποσοστά έναντι της CBA στην αντιμετώπιση συμπτωματικών κεντρικών φλεβικών στενώσεων σε κυκλώματα αιμοκάθαρσης. Επίσης, σε ασθενείς που στο παρελθόν είχαν αντιμετωπισθεί μόνο με συμβατική αγγειοπλαστική και τώρα αντιμετωπίσθηκαν με PCB, η αναδρομική διαχρονική σύγκριση των δύο θεραπειών στους ίδιους ασθενείς ανέδειξε σημαντική στατιστικά διαφορά υπέρ των PCBs.

Description

Keywords

Πακλιταξέλη, Κεντρικές φλεβικές στενώσεις, Αγγειοπλαστική

Citation