Το θεσμικό πλαίσιο της τηλεργασίας σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

Thumbnail Image
Date
2023-04-24
Authors
Συνοδινού, Κονδυλία
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Με την παρούσα εργασία επιχειρείται, μέσα από βιβλιογραφική προσέγγιση, η παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου της τηλεργασίας, της σύγχρονης αυτής μορφής ευέλικτης απασχόλησης, η οποία αναδύεται τα τελευταία χρόνια στην αγορά εργασίας εν όψει της εκρηκτικής εξέλιξης των νέων τεχνολογιών και της συγκυρίας της υγειονομικής πανδημίας του κορονοϊού. Η συγκεκριμένη εργασία αποτελείται από τέσσερα μέρη. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η έννοια της τηλεργασίας και γίνεται μια ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη του φαινομένου. Επίσης αναλύονται οι συνηθέστερες μορφές με τις οποίες εμφανίζεται και παρουσιάζονται τα οφέλη αλλά και οι προκλήσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή της. Στο δεύτερο κεφάλαιο, αποτυπώνεται διεξοδικά το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το καθεστώς τηλεργασίας για το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Κατόπιν, καταγράφονται τα αποτελέσματα ερευνών που αφορούν στην ευρεία εφαρμογή της τηλεργασίας την τελευταία δεκαετία τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, και γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην περίοδο της πρόσφατης υγειονομικής κρίσης. Τέλος, αναλύονται κάποιες πτυχές του εργατικού δικαίου οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε περιπτώσεις στις οποίες παρέχεται η τηλεργασία, όπως η περίπτωση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της υγείας και ασφάλειας του εργαζομένου. Σε μια προσπάθεια να εξεταστεί κατά πόσο μπορούν να εφαρμοστούν οι διατάξεις του εργατικού δικαίου σε περιπτώσεις εργαζομένων που εργάζονται με αυτό το καθεστώς, από την ποιοτική ανάλυση των κειμένων και των πρωτογενών πηγών, προκύπτει ότι ο εκσυγχρονισμός των ρυθμίσεων μέσω των νέων νόμων και των κατευθυντήριων οδηγιών των αρμόδιων αρχών, κατάφεραν σε ένα πρώτο επίπεδο να ανταποκριθούν στα νέα προβλήματα που θέτει ο σύγχρονος χωρόχρονος. Επιβεβλημένη κρίνεται σε κάθε περίπτωση η συνεχής επαγρύπνηση των εμπλεκόμενων αρμοδίων φορέων ώστε η κείμενη νομοθεσία να συμβαδίζει με τις ανάγκες της εποχής.
Description
Keywords
Τηλεργασία, Εργατικό δίκαιο, Ευέλικτες μορφές απασχόλησης, Τεχνολογίες πληροφορικής
Citation