Ανθρωπογενή σωματίδια σε σύγχρονα ιζήματα : περιγραφή με τη μέθοδο της ανθρακοπετρογραφικής ανάλυσης

Thumbnail Image
Date
2023-02-13
Authors
Παναγιωτάκης, Τρύφων
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η εργασία έχει ως στόχο την μελέτη δειγμάτων από σύγχρονα περιβάλλοντα ιζηματογένεσης, μέσω τεχνικών της Οργανικής Πετρογραφίας για τον εντοπισμό και τον χαρακτηρισμό σωματιδίων οργανικής προέλευσης, τα οποία προέρχονται από ανθρωπογενείς δραστηριότητες και την καταγραφή των πιθανών ρυπαντών στις περιοχές μελέτης. Τα ιζήματα που μελετήθηκαν έχουν ληφθεί από 7 περιοχές του Ελλαδικού χώρου, οι οποίες είναι το ακρωτήριο Παγανιά και ο όρμος Χαλκιά, τα οποία βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Σαγιάδας, η λίμνη Βουλιαγμένη, η περιοχή του Λαγονησίου, η περιοχή της Αλυκής, η λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας και ο όρμος Κούμαρος. Μελετήθηκαν συνολικά 20 δείγματα στα οποία πραγματοποιήθηκε προσεγγιστική και στοιχειακή ανάλυση, ορυκτολογική ανάλυση, γεωχημική ανάλυση και ανθρακοπετρογραφική εξέταση. Mε βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από τις αναλύσεις, τα δείγματα που μελετήθηκαν παρουσιάζουν οργανικό υλικό με χαμηλό βαθμό ωρίμανσης και οι περιοχές στις οποίες εντοπίζονται ανθρωπογενή σωματίδια είναι ο όρμος Χαλκιάς από την ευρύτερη περιοχή της Σαγιάδας, η λίμνη Βουλιαγμένη, η περιοχή της Αλυκής και ο Κούμαρος.
Description
Keywords
Ανθρωπογενή σωματίδια, Σύγχρονα ιζήματα, Ανθρακοπετρογραφική ανάλυση, Οργανικά
Citation