Συσχέτιση αστράγγιστης διατμητικής αντοχής αργιλικών εδαφών με την ταχύτητα διάδοσης διατμητικών κυμάτων

Abstract

Η αστράγγιστη διατμητική αντοχή ενός εδάφους αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για την αξιολόγηση της σταθερότητάς του κατά την εφαρμογή διατμητικών φορτίων. Παράλληλα, η ταχύτητα των διατμητικών κυμάτων είναι ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τον τρόπο μετάδοσης της διατμητικής ενέργειας μέσα στο έδαφος. Κατανοώντας τη σχέση μεταξύ της αστράγγιστης διατμητικής αντοχής και της ταχύτητας διατμητικών κυμάτων, ανοίγουμε τον δρόμο για μια πιο λεπτομερή κατανόηση της δυναμικής του εδάφους. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη μιας εμπειρικής συσχέτισης της αστράγγιστης διατμητικής αντοχής, 𝑠𝑢, με την ταχύτητα διάδοσης διατμητικών κυμάτων, 𝑉𝑠, σε αργιλικά εδάφη. Δημιουργήθηκε, έτσι, μια βάση δεδομένων που καταρτίστηκε από καλά τεκμηριωμένες γεωτεχνικές μελέτες στον ευρύτερο Ελληνικό χώρο και στην Αλβανία, όπου υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία για την κατανομή της ταχύτητας διατμητικών κυμάτων, 𝑉𝑠, καθώς και δεδομένα δοκιμών προσδιορισμού διατμητικής αντοχής, 𝑠𝑢. Οι πιο πρόσφατες εμπειρικές συσχετίσεις από την διεθνή βιβλιογραφία βασίζονται στους δείκτες PI και OCR. Στο παρόν ερευνητικό έργο μελετήθηκε η επιρροή στον λόγο 𝑠𝑢/𝑉𝑠 το ποσοστό της φυσικής υγρασίας με βάση την σχετική υδαρότητα. Τέλος, πραγματοποιήθηκε στατιστική επεξεργασία των δεδομένων με την μέθοδο του κυλιόμενου Μέσου Όρου (Moving Average) και γραμμικών προσαρμογών για την παράθεση της εμπειρικής συσχέτισης.

Description

Keywords

Αστράγγιστη διατμητική αντοχή, Ταχύτητα διάδοσης διατμητικών κυμάτων, Συσχέτιση

Citation