Χρηματοοικονομική ανάλυση και σύγκριση των εισηγμένων εταιρειών του κλάδου των πλαστικών : Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε. και Πλαστικά Θράκης Εταιρεία Συμμετοχών Α.Ε.Ε.

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-02-04

Authors

Σαράντη, Ευθυμία

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των Ομίλων Πλαστικά Θράκης Εταιρεία Συμμετοχών Α.Ε.Ε. και Πλαστικά Κρήτης Α.Β.Ε.Ε.. Η ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων των δυο Ομίλων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση χρηματοοικονομικών δεικτών, ήτοι Αριθμοδεικτών Αποδοτικότητας, Δραστηριότητας, Διαρθρώσεως Κεφαλαίων και Βιωσιμότητας καθώς και Επενδυτικών Αριθμοδεικτών. Η παρακάτω ανάλυση καλύπτει τις διαχειριστικές χρήσεις της τελευταίας πενταετίας, ήτοι τα έτη από 2018 έως και 2022. Μέσω της αναλύσεως που θα ακολουθήσει προσδιορίζονται τα δυνατά και αδύνατα σημεία των δυο Ομίλων αλλά και κατά πόσο κρίνονται επικερδείς και οικονομικά ισχυροί, καθώς ανήκουν στον ίδιο κλάδο, ο οποίος είναι ένας από τους σημαντικότερους κλάδους παραγωγής και εξαγωγών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στο τέλος θα γίνει καταγραφή συμπερασμάτων καθώς και ανάδειξη προτάσεων που ενδεχομένως θα οδηγήσουν σε περαιτέρω βελτίωση των δυο Ομίλων.

Description

Keywords

Χρηματοοικονομική ανάλυση, Χρηματοοικονομικές καταστάσεις, Αριθμοδείκτες

Citation