Μέτρα αξιολόγησης υπερτουρισμού

Thumbnail Image
Date
2022-08-03
Authors
Βουρλούμης, Σταύρος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Ο Τουρισμός αποτελεί σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό φαινόμενο για πολλές χώρες σε παγκόσμια κλίμακα. Στην Ελλάδα κατέχει σημαντική θέση στη διαδικασία ανάπτυξης της οικονομίας της, καθώς διαθέτει αρκετά μεγάλο ποσοστό στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν της. Ανάλογα με το στάδιο που βρίσκεται η τουριστική ανάπτυξη ενός τουριστικού προορισμού, επηρεάζεται και η φέρουσα ικανότητα του. Σημαντικοί παράγοντες επηρεάζουν έναν τουριστικό προορισμό, όπως οι αφίξεις, οι διανυκτερεύσεις, η τουριστική πίεση που παρατηρείται στη περίοδο αιχμής του προορισμού, καθώς και η τουριστική ένταση και πυκνότητα. Όταν οι παράγοντες αυτοί ξεπερνούν τα όρια της φέρουσας ικανότητας της περιοχής, τότε λέμε ότι έχουμε υπερτουρισμό. Ο υπερτουρισμός είναι ένα φαινόμενο που έχει ως αντίκτυπο την αλλοίωση του τουριστικού προορισμού, με σοβαρές επιπτώσεις, τόσο φυσικές, όσο και κοινωνικές. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να αξιολογηθούν τα επίπεδα τουρισμού που παρατηρούνται στις 13 περιφέρειες της Ελλάδας και να ταξινομηθούν χρησιμοποιώντας μία κλίμακα μέτρησης υπερτουρισμού, με βάση συγκεκριμένους δείκτες μέτρησής του. Για τη παραγωγή των αριθμητικών αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκαν 9 δείκτες μέτρησης υπερτουρισμού, που οι τιμές τους προέκυψαν από τη συλλογή στατιστικών δεδομένων για κάθε περιφέρεια στο χρονικό διάστημα μεταξύ 2015-2020. Από τον υπολογισμό των δεικτών, προέκυψε το τουριστικό προφίλ που διαθέτει κάθε περιφέρεια και στη συνέχεια, βάση των ευρημάτων, οι περιοχές κατηγοριοποιήθηκαν, ανάλογα με τις τιμές που κατείχαν οι δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν. Τέλος, παρουσιάζεται μία 6βάθμια κλίμακα μέτρησης υπερτουρισμού, ανάλογα με τα επίπεδα τουρισμού που διαθέτει κάθε περιφέρεια. Από τη παρούσα μελέτη, διαφαίνεται η έντονη εποχικότητα που παρατηρείται στις ελληνικές περιφέρειες τους θερινούς μήνες, καθώς οι αφίξεις κατά μέσο όρο κορυφώνονται την περίοδο εκείνη. Οι περιφέρειες της Κρήτης, Αττικής, Ιονίων νησιών και Νότιου Αιγαίου, χαρακτηρίζονται ως οι πιο τουριστικά ανεπτυγμένες περιφέρειες στην ελληνική επικράτεια, με έντονη παρουσία περιπτώσεων υπερτουρισμού κατά τις περιόδους αιχμής. Αντίστροφα, η Δυτική Μακεδονία αποτελεί την λιγότερο τουριστικά ανεπτυγμένη περιφέρεια της Ελλάδας, με τα επίπεδα τουρισμού να κυμαίνονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Επιπλέον, να σημειωθεί πως η πλειοψηφία των περιφερειών, βρίσκονται κάτω από το όριο του υπερτουρισμού, χωρίς να παρουσιάζουν ανησυχητικά σημάδια ως προς τον τουριστικό κορεσμό. Τέλος, γίνεται συζήτηση σχετικά με τα αποτελέσματα που προέκυψαν, καταλήγοντας σε κάποια συμπεράσματα που αφορούν τις περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας.
Description
Keywords
Υπερτουρισμός, Δείκτες μέτρησης, WTTC Δείκτες, Χωρητικότητα τουριστικής μεταφοράς, Τουριστικός κύκλος ζωής, Δείκτες ερεθισμού τουρισμού
Citation