Μέτρηση ρινικότητας με τη χρήση ρινομετρητή με διαχωριστική πλάκα : συλλογή κανονιστικών δεδομένων και δεδομένων από ασθενείς με δυσφωνία

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-06-26

Authors

Αποστόλου, Δήμητρα-Μαρία

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε με σκοπό να αναλυθεί λεπτομερώς η λειτουργικότητα και η αξιοπιστία του κλινικού ρινομετρητή, μοντέλο Nasality Microphone, της εταιρείας Rose Medical. Oι τιμές ρινικότητας που παρέχονται από το εν λόγω μοντέλο για κάθε συμμετέχοντα αναλύθηκαν και συγκρίθηκαν με αυτές που προέκυψαν από ένα διαφορετικό μοντέλο ρινομετρητή, το οποίο εφοδιάζεται με κράνος. Στη συνέχεια η εργασία κατευθύνεται στον εμπεριστατωμένο έλεγχο της σταθερότητας και της αξιοπιστίας των μετρήσεων που προσφέρει το συγκεκριμένο εργαλείο, μέσω της εξέτασης των τιμών που καταγράφονται για κάθε υποκείμενο και του βαθμού στον οποίο οι τιμές αυτές παραμένουν συνεπείς κατά τη διάρκεια διαδοχικών επαναλήψεων του ίδιου ερεθίσματος από κάθε συμμετέχοντα. Τελικός στόχος αποτελεί η ενίσχυση της επιστημονικής κατανόησης της συμβολής του ρινομετρητή στην αξιολόγηση κλινικών καταστάσεων, στη βελτίωση της διαγνωστικής ακρίβειας και στη χρήση του ως θεραπευτικό μέσο ανατροφοδότησης. Στην συλλογή δεδομένων, συμμετείχαν 22 ομιλητές της Ελληνικής γλώσσας οι οποίοι χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα απαρτιζόταν από 17 τυπικούς ομιλητές και απαραίτητα κριτήρια ήταν να μην διαθέτουν προβλήματα φωνής, ιστορικό κρανιοπροσωπικών διαταραχών, νευρολογικών προβλημάτων, διαταραχών της υπερωοφαρυγγικής λειτουργίας, και να διαθέτουν φυσιολογική ακοή και ομιλία. Η δεύτερη ομάδα αποτελούνταν από 5 ασθενείς με προβλήματα φωνής χωρίς προβλήματα αντήχησης. Στη διεξαγωγή της έρευνας οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να εκφωνήσουν μια σειρά εκφωνημάτων αυξανόμενης πολυπλοκότητας και δυσκολίας (συλλαβές, προτάσεις, κείμενο), έχοντας τοποθετημένη την πλάκα του ρινομετρητή ανάμεσα στη ρινική και στοματική κοιλότητα, διαχωρίζοντας τες. Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν την αξιοπιστία και χρησιμότητα του ρινομετρητή Nasality Microphone της εταιρείας Rose Medical και τον χαρακτηρίζουν ως υψηλής αξιοπιστίας εργαλείο. Επίσης, αποτυπώνονται οι τιμές αντήχησης των φυσιολογικών ομιλητών και πραγματοποιείται σύγκριση τους με τις ήδη υπάρχουσες νόρμες για την Ελληνική γλώσσα. Τέλος, αναφέρονται οι τιμές ρινικότητας των ασθενών και εντοπίζονται οι διαφορές τους από τον τυπικό πληθυσμό.

Description

Keywords

Ρινομετρητής, Φυσιολογική αντήχηση, Υπερρινικότητα, Υπορινικότητα, Αξιοπιστία, Ακουστικές μετρήσεις

Citation