Διοίκηση μικρομεσαίων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων & μονάδων φιλοξενίας : αδυναμίες & προβλήματα : προτάσεις

Thumbnail Image
Date
2022-09
Authors
Δημόπουλος, Σπυρίδων
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Σκοπός είναι η έρευνα να καταγράψει, να αναλύσει και να αξιολογήσει τα προβλήματα διοίκησης που αντιμετωπίζει ο κάθε ξενοδόχος στη μικρομεσαία επιχείρησή του. Να αναδειχθούν τα υπέρ και τα κατά των μικρομεσαίων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων με βάσει τις πληροφορίες που θα αντλήσουμε από κατάλληλο αντιπροσωπευτικό δείγμα ξενοδόχων καθώς και των εργαζομένων σ΄ αυτές, οι οποίοι με την εμπειρία τους και τις γνώσεις τους θα διαφωτίσουν την έρευνα μας. Στην εργασία εξετάζονται τα εξής θέματα σε επιμέρους κεφάλαια : Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια θεωρητική προσέγγιση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, η σημασία τους για την Ελλάδα και οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης του 2010 και της υγειονομικής το 2019. Γίνεται αναφορά στα πλεονεκτήματα αλλά και στις αδυναμίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την ιδιαιτερότητα του τουρισμού και για τις διακρίσεις των ξενοδοχείων. αναφορά στις τάσεις και προοπτικές που έχει τουρισμός. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια θεωρητική προσέγγιση για την οργάνωση και την ηγεσία των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μια θεωρητική προσέγγιση για τον στρατηγικό σχεδιασμό , βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης, για την αποστολή της, το όραμά της, τους στόχους, τις πολιτικές και τον προγραμματισμό. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται μια θεωρητική προσέγγιση για τις μορφές δανειοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στους παράγοντες για την λήψη δανείων, καθώς για τα προβλήματα και τα κριτήρια χρηματοδότησής τους. Το πέμπτο κεφάλαιο αποτελεί το πρακτικό μέρος της εργασίας. Παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας, τα αποτελέσματα , τα συμπεράσματα, τα προβλήματα που διαπιστώσαμε, τις προτάσεις που κάνουν οι ίδιοι ξενοδόχοι με στόχο την καλυτέρευση της κατάστασης στον επαγγελματικό τους κλάδο αλλά και μέτρα για να βελτιωθούν αλλά και να προσαρμοστούν οι ξενοδοχειακές μονάδες στα νέα δεδομένα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους. Η συγγραφή της παρούσας εργασίας βασίζεται στη βιβλιογραφική έρευνα, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η θεωρητική προσέγγιση των εννοιών και στη συλλογή στοιχείων και τη συγκέντρωση πληροφοριών από τουριστικές επιχειρήσεις
Description
Keywords
Μικρομεσαία επιχείρηση, Χρηματοδότηση, Τεχνολογικός μετασχηματισμός, Διαφήμιση
Citation