Διερεύνηση των παιδαγωγικών πρακτικών των εκπαιδευτικών στα ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία : μια κοινωνιολογική προσέγγιση

Thumbnail Image
Date
Authors
Γεωργακοπούλου, Μαρία
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Σκοπό της έρευνάς μας αποτέλεσε η διερεύνηση των παιδαγωγικών πρακτικών των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία (1/θέσιο, 2/θέσιο, 3/θέσιο). Επιπρόσθετα, μας ενδιέφεραν και οι σημαντικότεροι παράγοντες που φαίνεται να επιδρούν αρνητικά στις εφαρμοζόμενες παιδαγωγικές πρακτικές των εν λόγω εκπαιδευτικών. Στην παρούσα ερευνητική εργασία αξιοποιήθηκε το θεωρητικό πλαίσιο του Basil Bernstein και για τη διεξαγωγή της ακολουθήθηκε η ποιοτική προσέγγιση, με εργαλείο συλλογής των ερευνητικών δεδομένων, την ημιδομημένη συνέντευξη. Τα βασικά ευρήματα της παρούσας εργασίας κατέδειξαν ότι οι παιδαγωγικές πρακτικές που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί στα ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία (1/θέσιο, 2/θέσιο, 3/θέσιο) είναι μικτές. Οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να εφαρμόζουν ορατές παιδαγωγικές πρακτικές κατά τη μετάδοση των κύριων γνωστικών αντικειμένων με ρητούς ιεραρχικούς και διδακτικούς κανόνες. Επιπλέον, διαπιστώθηκε άμβλυνση των κριτηρίων αξιολόγησης κυρίως στα δευτερεύοντα γνωστικά αντικείμενα. Επίσης, διαφάνηκε ότι οι σημαντικότεροι παράγοντες οι οποίοι τείνουν να επηρεάζουν τις εφαρμοζόμενες παιδαγωγικές πρακτικές των εκπαιδευτικών είναι τόσο εκπαιδευτικοί όσο και διοικητικοί.
Description
Keywords
Ολιγοθέσια δημοτικά σχολεία, Παιδαγωγικές πρακτικές, Ολοήμερο δημοτικό σχολείο, Ρυθμιστικοί & διδακτικοί κανόνες
Citation