Η σχέση μεταξύ εταιρικών ομολόγων και συναλλαγματικών ισοτιμιών σε ώριμες και αναδυόμενες αγορές. Νέα πρότυπα οικονομικής πολιτικής μέσα από ένα νέο μεθοδολογικό πλαίσιο

Loading...
Thumbnail Image

Date

Authors

Βαρθολομάτου, Σπυριδούλα-Κωνσταντίνα

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ταχύτητα μετάδοσης ενός σοκ είτε οικονομική είτε νομισματική έχει αλλάξει δραματικά, στην παρούσα διατριβή δίνεται έμφαση στην εξέταση της σχέσης μεταξύ εταιρικών ομολόγων και συναλλαγματικών ισοτιμιών στις ΗΠΑ και την Ελλάδα. Εξετάζοντας το ζήτημα των εταιρικών ομολόγων κάτω από ένα διαφορετικό θεωρητικό πλαίσιο, αρχικά, ο κύριος στόχος της διατριβής αφορά την υιοθέτηση μιας ορθολογικής πολιτικής από τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις για την επίτευξη σταθερής ανάπτυξης σε ένα περιβάλλον χρηματοοικονομικής αστάθειας και ασυμμετρίας για πρώτη φορά στη διεθνή βιβλιογραφία. Στο εμπειρικό κομμάτι της έρευνας, έμφαση δίνεται στη διερεύνηση βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας σχέσης μεταξύ των σειρών διαμέσου μιας νέας οικονομετρικής προσέγγισης του dynamic quantile autoregressive-distributed lag error correction model (QARDL-ECM). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, διαπιστώθηκε ότι στην Ελλάδα, οι μεταβολές των εταιρικών ομολόγων οφείλονται κυρίως στις μεταβολές της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Οι ποσοτικές εκτιμήσεις έδειξαν ότι η ισχύς της μακροχρόνιας σχέσης αυξάνεται καθώς μειώνεται ο κίνδυνος αθέτησης της υπό εξέταση χώρας. Επιπλέον, ασυμμετρίες εντοπίστηκαν και στις βραχυχρόνιες σχέσεις όλης της υπό εξέταση περιόδου. Στις ΗΠΑ διαπιστώθηκε τόσο μακροχρόνια όσο και βραχυπρόθεσμη σχέση μεταξύ των υπό εξέταση μεταβλητών, με τις μεταβολές της συναλλαγματικής ισοτιμίας να οφείλονται κυρίως στις μεταβολές των εταιρικών ομολόγων. Οι ποσοτικές εκτιμήσεις παρουσίασαν ένα μη συμμετρικό μοτίβο της σχέσης μεταξύ των μεταβλητών, το οποίο αποτελεί ένδειξη πιθανών προβλημάτων στην χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Στην συνέχεια, στην παρούσα διατριβή επιδιώκεται μέσα από την διερεύνηση της σχέσης των αποδόσεων εταιρικών ομολόγων και των τιμών της συναλλαγματικής ισοτιμίας να αποκαλύψουμε την οικονομική αξία της μνημονιακής πολιτικής σε δύο περιφερειακές χώρες της Ευρωζώνης και συγκεκριμένα την Ελλάδα και την Ιρλανδία, για την ανάπτυξη μιας υγιούς οικονομικής πολιτικής που θα συμβάλει στη βελτίωση και την τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, διερευνάται η ποσοτική εξάρτηση των μεταβλητών μας, χρησιμοποιώντας μια νέα οικονομετρική μεθοδολογία, the cross-quantilogram. Στην Ιρλανδία, τα εμπειρικά αποτελέσματα αποδεικνύουν υψηλότερο ποσοστό απορρόφησης των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που συμβάλλει στην πιο σταθερή ενίσχυση των επιχειρήσεων. Αντίθετα, στην Ελλάδα, αν και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ήταν πιο ισχυρές σε σχέση με αυτές που παρουσιάστηκαν στην Ιρλανδία, παρουσιάζεται μια παρόμοια εικόνα στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ωστόσο μετά από μια μεγαλύτερη χρονική περίοδο από την έξοδο από το μνημόνιο και μόνο όταν ενισχύεται η ευρωπαϊκή οικονομία σε σχέση με αυτή των Η.Π.Α. Η εφαρμογή του προτεινόμενου μεθοδολογικού πλαισίου στην μελέτη της σχέσης μεταξύ εταιρικών ομολόγων και συναλλαγματικών ισοτιμιών σε ώριμες και αναδυόμενες αγορές αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στην χάραξη νέων προτύπων οικονομικής πολιτικής σε συνθήκες χρηματοοικονομικής αστάθειας και ασυμμετρίας. Παράλληλα, αποκαλύπτεται η οικονομική αξία πολιτικών όπως είναι η εφαρμογή μνημονίων σε δύο περιφερειακές χώρες της Ευρωζώνης.

Description

Keywords

Εταιρικά ομόλογα, Συναλλαγματική ισοτιμία, Χρηματοοικονομική κρίση, Οικονομική πολιτική, Χρηματοοικονομική πίεση, Ασυμμετρία, Μνημόνιο

Citation