Αναλλοίωτες μετρικές Einstein σε πολλαπλότητες Stiefel και συμπαγείς ομάδες Lie

Thumbnail Image
Date
Authors
Σταθά, Μαρίνα
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Μια πολλαπλότητα Riemann (M, g) καλείται πολλαπλότητα Einstein εάν ο τανυστής Ricci \Ric_g ης μετρικής g ικανοποιεί την εξήσωση \Ric_g = \lambda g, για κάπιο \lambda\in\mathbb{R}. Στους ομογενείς χώρους Riemann (M=G/H, g), όπου G είναι μια ομάδα Lie και Η μια κλειστή υποομάδα της, η μετρική g καλείται G-αναλλοίωτη εάν για κάθε \alpha\inG οι αριστερές μεταφορές \tau_{\alpha} : G/H \to G/H, p\mapsto\alphap είναι ισομετρίες και καθορίζεται από \Ad(H)-αναλλοίωτα εσωτερικά γινόμενα στον εφαπτόμενο χώρο T_{o}(G/H). Τα γινόμενα αυτά εξαρτώνται από την ισοτροπική αναπαράσταση του ομογενούς χώρου, η οποία είναι είτε μη αναγώγιμη (όλες οι G-αναλλοίωτες μετρικές είναι Einstein) είτε αναγώγιμη. Η δεύτερη περίπτωση γίνεται πιο πολύπλοκη εάν οι υποαναπαραστάσεις της, είναι μεταξύ τους ισοδύναμες, διότι η πλήρης περιγραφή αλλά και ο χειρισμός τέτοιων γινομένων είναι ερκετά δύσκολος. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν και οι πραγματικές, μιγαδικές και υπερμιγαδικές πολλαπλότητες Stiefel V_k\mathbb{R}^{n} = SO(n)/SO(n-k), V_k\mathbb{C}^{n} = SU(n)/SU(n-k), V_{k}\mathbb{H}^{n} = Sp(n)/Sp(n-k). Στην παρούσα διατριβή μελετάμε μετρικές Einstein στις πραγματικές και υπερμιγαδικές πολλαπλότητες Stiefel G/H, οι οποίες ανήκουν σε ένα υποσύνολο των G-αναλλοίωτων μετρικών. Ειδικότερα η μέθοδος που ακολουθούμε είναι η εξής: Θεωρούμε μια κλειστή υποομάδα K της G με την ιδιότητα H\subset K\subset N_G(H). Τότε η πολλαπλότητα Stiefel G/H είναι ο ολικός χώρος της νηματοποίησης K/H \to G/H \to G/K. Θεωρούμε τις περιπτώσεις όπου η βάση G/K είναι είτε ένας γενικευμένος χώρος Wallach, είτε μια γενικευμένη πολλαπλότητα σημαιών με δύο ισοτροπικούς προσθεταίους. Το δεύτερο αντικείμενο μελέτης της διατριβής, είναι η εύρεση αριστερά αναλλοίωτων μετρικών Einstein, οι οποίες δεν είναι φυσικά αναγωγικές, στις συμπαγείς ομάδες Lie SO(n) και Sp(n). Η βασική ιδέα είναι να θεωρήσουμε τις ομάδες Lie G ως ομογενείς χώρους μέσω της αμφιδιαφόρισης G\cong (G\times K)/Δ(Κ), όπου Κ μια κλειστή υποομάδα της G και να μελετήσουμε τις αριστερά αναλλοίωτες μετρικές στην ομάδα G, οι οποίες καθορίζονται από \Ad(K)-αναλλοίωτα εσωτερικά γινόμενα στον εφαπτόμενο χώρο του ομογενούς χώρου (G\times K)/Δ(Κ). Για αυτά τα αναλλοίωτα εσωτερικά γινόμενα αποδεικνύουμε κατάλληλες συνθήκες για τις παραμέτρους τους, ώστε οι αντίστοιχες αριστερά αναλλοίωτες μετρικές στην G να είναι φυσικά αναγωγικές, σύμφωνα με τη θεωρία των J. D'Atri και W. Ziller. Τέλος εκμεταλλευόμενοι καταλλήλως αυτές τις συνθήκες αποδεικνύουμε την ύπαρξη αριστερά αναλλοίωτων μετρικών Einstein στις ομάδες Lie G=SO(n), Sp(n) οι οποίες δεν είναι φυσικά αναγωγικές.
Description
Keywords
Ομογενείς χώροι, Πολλαπλότητες Stiefel, Συμπαγείς ομάδες Lie, Μετρικές Einstein, Φυσικά αναγωγικές μετρικές Einstein
Citation