Κλειστό σύστημα συνδυασμένης αυτοτροφοδοτούμενης εκτροφής υδρόβιων ζωικών οργανισμών με καλλιέργεια φυτών

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023-05-04

Authors

Γεωργόπουλος, Σταύρος
Καλφούντζος, Κωνσταντίνος

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Η ενυδρειοπονία σε υφάλμυρο νερό είναι ένας αναπτυσσόμενος κλάδος που παρουσιάζει ραγδαία εξέλιξη γιατί συνδυάζει την εκτροφή ευρύαλων ψαριών με αλόφυτα τα οποία παρουσιάζουν αυξημένο εμπορικό και φαρμακευτικό ενδιαφέρων. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η κατασκευή και η ρύθμιση ενός συστήματος ενυδρειοπονίας μικρής κλίμακας, με τη μέθοδο του θρεπτικού υποστρώματος NFT. Για την υλοποίησή της ανακατασκευάστηκαν τρία αυτόνομα συστήματα ενυδρειοπονίας τα οποία πληρώθηκαν με νερό διαφορετικών αλατοτήτων, 15, 20 και 30 ppt και μελετήθηκαν εώς τη ρυθμισή τους. Κάθε ενυδρειοπονικό σύστημα αποτελούνταν από τρία υάλινα ενυδρεία ωφέλιμου όγκου 36,4 L για την εκτροφή των ψαριών (fish tank-FT) και ένα σωλήνα PVC διαμέτρου 10cm για την καλλιέργεια των φυτών (growbed-GB). Σε κάθε σύστημα ενυδρειοπονίας χρησιμοποιήθηκε φίλτρο τύπου sump ωφέλιμου όγκου 53,6 L. Όλα τα συστήματα ρυθμίστηκαν και είχαν συνεχή ροή νερού με σταθερή παροχή της τάξης 1465 cm3/min δημιουργώντας ταχύτητα φιλτραρίσματος 8,1 cm/min. Τα αποτελέσματα του πειράματος έδειξαν ότι η ρύθμιση των συστημάτων ολοκληρώθηκε την 34η ημέρα, σημείο που υποδήλωσε την προσθήκη των ψαριών και φυτών για την έναρξη της εκτροφής. Οι μέσες συγκέντρωσεις της ΤΑΝ και των νιτρικών ιόντων δεν παρουσίασαν στατιστικά σημαντικές διαφορές (ANOVA, p>0,05) με εύρος τιμών από 0,10 ± 0,02 mg/L (Α σύστημα) έως 0,43 ± 0,24 mg/L (Β σύστημα) και 0,98 ± 0,41 mg/L (C σύστημα) για την ΤΑΝ και 51,39 ± 7,36 mg/L (Α σύστημα), 63,33 ± 8,59mg/L (Β σύστημα) και 54,44 ± 7,42 mg/L (C σύστημα) για τα νιτρικά ιόντα αντίστοιχα. Τα νιτρώδη ιόντα παρουσίασαν στατιστικά μεγαλύτερη μέση συγκέντρωση στο σύστημα C, συγκριτικά με τα συστήματα Α και Β (ANOVA, p<0,05). To pΗ δεν παρουσίασε στατιστικά σημαντικές διαφορές και στα τρια συστήματα παρουσιάζοντας εύρος τιμών από 8,73 ± 0,3 για το Α σύστημα, 58,74 ± 0,04 για το Β σύστημα και 8.70 ± 0.05 για το ενυδρειοπονικό σύστημα C. Η οξειδωτική ικανότητα των φίλτρων στα συστήματα ρυθμίστηκε να είναι 2,037 mg O²/L.

Description

Keywords

Ενυδρειοπονία, Κλειστά συστήματα εκτροφής, Σχεδιασμός ενυδρειοπονίας

Citation